Gemeente Kortessem

Opwaardering en regularisatie kerkhoven & begraafplaatsen

Lokaal bestuur Kortessem wil alle kerkhoven & begraafplaatsen omvormen naar parkbegraafplaatsen die rust en sereniteit uitstralen. Dit proces zal geleidelijk verlopen, met respect voor elkeens laatste rustplaats en hun nabestaanden, alsook voor het historisch erfgoed.

Opwaardering

Sommige graven zijn verwaarloosd, door vandalisme, door een gebrek aan onderhoud of door verzakkingen. Dat is geen fraai beeld en dat willen we aanpakken. Tegelijkertijd is het de bedoeling om systematisch, in functie van vergroening en onderhoudsvriendelijkheid, de grote paden en stukken kiezel te vervangen door grindgazon.

Er worden plekken van bezinning gecreëerd door gefaseerd verder te vergroenen en te herwaarderen. Zo kan je in alle sereniteit een bezoek brengen aan een aangename begraafplaats met een parkgevoel waarin ruimte is voor zitbanken, bloemenpracht, bomen en struiken alsook insectenhotels. 

Voordat met deze opwaardering kunnen starten, is het belangrijk om te weten of de graven een concessie hebben of niet.

Concessie

Een concessie is een soort 'gebruiksrecht' dat door de gemeente wordt verleend en waarin vastgelegd wordt hoe lang je gebruik mag maken van een perceel of nis op de gemeentelijke begraafplaatsen. Concessies worden verleend per perceel en voor een aantal personen, niet per stoffelijk overschot en/of urne.

Voor geconcedeerde graven is er voor dit ‘gebruiksrecht’ door de nabestaanden bij de begraving van de overledene een concessie afgesloten en een bedrag betaald voor een bepaalde termijn. Een niet-geconcedeerd graf is kosteloos en kan in principe na een termijn van tien jaar grafrust geruimd worden.

Ooit een concessie afgesloten? Niet altijd duidelijk! Bij het inventariseren van de graven op de kerkhoven & begraafplaatsen van Kortessem is gebleken dat het bij een groot aantal graven niet altijd duidelijk is of er ooit een concessie afgesloten werd. Daarom krijg je als nabestaande van een bestaand graf (zonder concessie of met een verlopen concessie) alsnog éénmalig de mogelijkheid om een concessie aan te vragen.

Retroactief concessiebeheer

De nabestaanden van een bestaand graf (zonder concessie of met een verlopen concessie) krijgen éénmalig de mogelijkheid om een concessie aan te vragen. Zo kan iedereen die het graf van een nabestaande wil behouden, dit ook behouden en gaan we behoedzaam te werk.

We passen hierbij de procedures toe voorzien in het Decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16.01.2004. In de praktijk betekent dit enerzijds de procedure van ontruiming van de niet-geconcedeerde begravingen, met de mogelijkheid tot de omvorming naar een concessie. Anderzijds betekent dit de procedure van hernieuwing van concessies, met de mogelijkheid om al dan niet bijkomende begravingen toe te staan zolang dit technisch mogelijk is.

Werkwijze

Bij de graven waarvan er geen concessiegegevens bekend zijn of waarvan de concessie is verlopen, worden, gedurende de wettelijke periode van één jaar, bordjes geplaatst. Ook aan de ingangen van de kerkhoven & begraafplaatsen kan je alle relevante informatie terugvinden op infoborden. Deze aanplakperiode gaat in op 01.03.2023. Je kan als nabestaande dus een concessie aanvragen tot 01.03.2024

De concessie vangt aan op de datum van de goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen. Als er een concessie is aangevraagd en toegekend, zal de berichtgeving aan het graf weggehaald worden.

Indien er geen concessie wordt aangevraagd voor het verstrijken van de einddatum, wordt het betrokken graf eigendom van de gemeente.

Overzichtslijsten & plannen

Kostprijs

De retributie van een retroactieve concessie bedraagt 150,00 euro, zowel voor inwoners als niet-inwoners van de gemeente Kortessem en ongeacht de begraafvorm of het aantal overledenen.

Concessie Duur Retributie
Volle grond, grafkelder, columbarium en urnenkelder 15 jaar 150,00 euro
Graf van een oud-strijder 50 jaar Gratis
Graf van een kind (jonger dan zeven jaar) 50 jaar Gratis
Graf met eeuwigdurende concessie 50 jaar Gratis

Opgelet: een gratis retroactieve concessie voor het graf van een oud-strijder, een kind (jonger dan zeven jaar) of met een eeuwigdurende concessie, wordt enkel op verzoek van de nabestaanden toegekend. Met andere woorden: ook voor de gratis concessies dien je een aanvraagformulier in te vullen.

Concessiedocumenten

Wij houden er rekening mee dat je als nabestaande soms nog concessiedocumenten thuis bewaart waarvan wij niet op de hoogte zijn. Breng ons telefonisch op de hoogte op het nummer 011 37 91 50. Zo kan de informatie voor het betreffende graf geactualiseerd kan worden.

Aanvraag

Een concessie kan aangevraagd worden vanaf 01.01.2023 via het aanvraagformulier (zie onderaan bij 'Downloads'). Het ingevulde document kan

  • gemaild worden naar begraafplaatsen@kortessem.be
  • of gedeponeerd worden in de brievenbus van het administratief centrum (Kerkplein 11 | 3720 Kortessem).

Hulp nodig of heb je vragen? Aarzel niet en maak een afspraak, kies activiteit 'Begraafplaatsen - informatie vragen'.

Als de aanvraag is goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen en de concessie is betaald, ontvang je het besluit dat geldt als concessiebewijs.

Wil je geen concessie? Dan vragen we je met aandrang om ook het aanvraagformulier in te vullen en dit aan te duiden!

Meer info