Gemeente Kortessem

Bekendmakingen

Onderaan deze pagina vind je de besluiten van de verschillende bestuursorganen, dewelke onderworpen zijn aan de publicatieplicht.

Via onze 'Raadpleegomgeving' kan je de vergaderdata en de agenda van de verschillende bestuursorganen van de gemeente raadplegen. Van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn kan je er ook de verslagen terugvinden.

  

Raadplegen reglementen & verordeningen

De reglementen en verordeningen worden bekend gemaakt via de gemeentelijke website: zie hieronder of ga naar onze 'Raadpleegomgeving' en klik op 'Bekendmakingen'. 

De bekendmaking van reglementen en verordeningen gebeurt met vermelding van de datum waarop ze via de gemeentelijke website worden bekend gemaakt én van de datum waarop ze zijn aangenomen.

De bekendmaking en de datum van bekendmaking worden aangetekend in een register en genummerd in de volgorde van de opeenvolgende bekendmakingen; de burgemeester en de Algemeen directeur dateren en ondertekenen de aantekening. De aantekening vermeldt het orgaan dat het besluit nam, de datum, het onderwerp en de datum van bekendmaking op de website.

Openbaarheid van bestuur

Elke burger kan bestuursdocumenten opvragen en inkijken, er uitleg over vragen of er een kopie van verkrijgen. De wijze waarop een aanvraag moet gebeuren en hoe het bestuur een aanvraag moet afhandelen, wordt beschreven in het Bestuursdecreet van 07.12.2018, Titel II, Hoofdstuk 3 betreffende de toegang tot bestuursdocumenten.
 
Wens je een bepaald bestuursdocument in te kijken? Stuur dan een mailtje naar het secretariaat (secretariaat@kortessem.be) waar uw aanvraag geregistreerd wordt en beantwoord binnen een termijn van 20 dagen na registratie.
 

Klacht indienen bij de toezichthoudende overheid

Een klacht indienen tegen een genomen beslissing, kan bij de toezichthoudende overheid via het digitaal formulier (https://www.vlaanderen.be/lokaal-bestuur/dien-een-klacht-in) of via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:

Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel