Gemeente Kortessem

Subsidie • kadervorming

OMSCHRIJVING

Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten in het meerjarenplan voorziet het gemeentebestuur Kortessem in een subsidie kadervorming. Dit is een samenhangende opleiding en begeleiding van de verantwoordelijke en toekomstige verantwoordelijke personen die belast zijn met het animeren en begeleiden van jeugdwerkinitiatieven op lokaal of bovenlokaal vlak. Onderstaande kadervorming initiatieven worden erkend en tevens gesubsidieerd voor zover er deelnamegeld betaald werd:

  • officieel door de afdeling jeugd erkende kadervorming
  • alle door de respectievelijke erkende koepel binnen en buiten de gemeente georganiseerde kadervorming.

WIE

Alle leden en leiding van een door het gemeentebestuur erkende jeugdvereniging die kadervorming volgen kunnen hiervoor een subsidie aanvragen. Ook individuele jongeren tussen 15 en 30 jaar woonachtig te Kortessem die een kadervorming volgen kunnen deze subsidie aanvragen.

SUBSIDIEBEDRAG

Omschrijving Voorwaarden Bedrag
De cursist is aangesloten bij een door de gemeente Kortessem erkende vereniging en heeft een cursus (hoofd)animator of (hoofd)instructeur gevolgd Deelnamebewijs 100% van de kosten
De cursist is aangesloten bij een door de gemeente Kortessem erkende vereniging en heeft een ander soort kadervorming gevolgd Deelnamebewijs 75% van de kosten
De cursist is niet aangesloten bij een door de gemeente Kortessem erkende vereniging Deelnamebewijs 50% van de kosten

AANVRAAG

Vul het formulier in bij E-loket hieronder. Om het dossier compleet in te dienen, voeg zeker onderstaande bijlagen bij:

  • Bijlage 1: Bewijs van deelname afgeleverd door de organiserende instantie
  • Bijlage 2: Betalingsbewijs (afschrift van de bank)

E-loket

  • Subsidieaanvraag • Kadervorming formulier