Gemeente Kortessem

Vergunning voor het uitbaten van een taxidienst

Je moet als taxichauffeur in het Vlaams gewest, ongeacht uw statuut (werknemer of zelfstandige), in het bezit zijn van een bestuurderspas voor taxibestuurders. Deze bestuurderspas vraag je aan in de gemeente waar je gedomicilieerd bent. De bestuurderspas is persoonlijk en onoverdraagbaar.

Deze verplichting is van toepassing sinds 01.07.2020 en geldt voor elke chauffeur onder de nieuwe vergunning individueel bezoldigd personenvervoer én voor elke taxi- als VVB-chauffeur.

Voorwaarden

Om een bestuurderspas voor taxibestuurders te verkrijgen, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Minstens twee jaar beschikken over een geldig rijbewijs met medische keuring.
 • Voldoen aan de moraliteitsvoorwaarden (zie art.25 van het uitvoeringsbesluit) en hiervoor een uittreksel van het strafregister model 596.1-28 afleveren, dat minder dan drie maanden oud is.

Het is bovendien verplicht om jaarlijks, binnen drie maanden na de verjaardag van de bestuurderspas, de gemeente opnieuw een uittreksel uit het strafregister model 596.1-28, te bezorgen. Het uittreksel mag niet ouder dan drie maanden zijn

 • Beschikken over een attest kennis Nederlands van niveau B1. Een bestuurderspas kan ook afgeleverd worden bij een kennis van niveau A2, mits het niveau B1 binnen termijn van twee jaren wordt behaald. In dit laatste geval moet een ondertekende erewoordverklaring toegevoegd worden bij de aanvraag (downloads).
 • Beschikken over een toelating om arbeidsprestaties te verrichten in België (indien je een buitenlandse staatsburger bent).
 • Beschikken over een bewijs dat je de nodige kennis hebt om personen met een rolstoel te vervoeren (indien van toepassing). Dit wordt afzonderlijk vermeld op de bestuurderspas.

De bestuurder in het bezit van een bestuurderspas is verplicht volgende zaken te melden:

 • Elke wijziging van domicilie binnen een termijn van tien dagen
 • Elk veroordeling binnen de tien dagen na het voorval

Elk verlies van rijbewijs met geldige medische keuring of toelating om arbeidsprestaties te verrichten, binnen 24 uur na het voorval

Procedure

Je dient uw aanvraag in via de applicatie Centaurus2020 of via het aanvraagformulier.

Hierbij voeg je volgende documenten:

 • Kopie van het rijbewijs met een geldige medische keuring
 • Kopie van de identiteitskaart
 • Een uittreksel uit het strafregister model 596.1-28. Dit attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan drie maanden
 • Een attest kennis Nederlands van niveau B1 Of een ondertekende erewoordverklaring dat het taalniveau B1 binnen een termijn van twee jaren zal worden behaald.
 • Beroepskaart of arbeidskaart (enkel voor internationale werknemers)
 • Bewijs dat je beschikt over de nodige kennis om deze personen te vervoeren (enkel bij vervoer van personen met een rolstoel)

Je kan de aanvraag indienen:

 • Per brief tegen ontvangstbewijs gericht aan de gemeente ter attentie van het college van burgemeester en schepenen
 • Per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs gericht aan de gemeente ter attentie van het college van burgemeester en schepenen
 • Per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs)

Je moet de bestuurderspas ophalen ten laatste drie maanden na de toekenning ervan. Als dit niet tijdig gebeurt, vervalt de bestuurderspas.

Bedrag

De aanvraag is gratis.

Bij afhaling van de bestuurderspas betaal je eenmalig een retributie van 20,00 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Regelgeving

 • Decreet van 29.09.2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer
 • Besluit Vlaamse Regering van 08.11.2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer
 • Boetecatalogus (bedragen van de onmiddellijke inningen), vanaf 01.11.2020

Geldig tot

Periode van vijf jaar

Meer informatie

https://www.vlaanderen.be/bestuurderspas-individueel-bezoldigd-personenvervoer 

http://www.gtl-taxi.be/

economie@kortessem.be

Omschrijving

Voor het uitbaten van een taxidienst hebt u een vergunning nodig van de stad of de gemeente waar u deze dienst wilt uitbaten. Een bestaande vergunning voor het exploiteren van een taxidienst kan ook gewijzigd worden of de tarieven van een taxidienst kunnen gewijzigd worden. De vergunning is in principe voor 5 jaar geldig.

Een taxidienst is het bezoldigd vervoer van personen in een voertuig met bestuurder. Het is niet hetzelfde als geregeld vervoer. Bij een taxidienst bepalen de klanten de bestemming. Er is ook geen vast traject en er zijn geen vaste haltes zoals bij geregeld vervoer.

Wie

Een taxidienst moet aan een aantal voorwaarden voldoen alvorens het een vergunning kan verkrijgen:

 • het voertuig is qua constructie en uitrusting geschikt voor het vervoer van maximaal 9 personen, de bestuurder inbegrepen
 • het voertuig wordt beschikbaar gesteld op een bepaalde standplaats op de openbare weg of op een plek waarover de exploitant beschikt
 • het voertuig wordt in zijn geheel ingezet als taxi
 • als het voertuig wordt ingezet als collectieve taxi, is dat per zitplaats
 • de klant bepaalt de bestemming.

Ook aan de persoon waaraan de vergunning verleend wordt, zijn een aantal eisen verbonden:

 • de vergunning wordt slechts afgegeven aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de voertuigen, er beschikking over heeft door een contract van aankoop op afbetaling of beschikking heeft door een leasingovereenkomst
 • voor zelfstandige chauffeurs of chauffeurs in loondienst zijn er specifieke voorwaarden
 • de vergunning is in principe persoonlijk en onoverdraagbaar
 • per exploitant wordt in principe maar 1 vergunning afgeleverd, met vermelding van het aantal voertuigen

De gemeenteraad stelt verder de toepasselijke tarieven vast.

Procedure

 • Exploitanten en kandidaat-exploitanten moeten hun vergunning of wijzigingen via de gemeente aanvragen. Het aanvraagformulier voor een vergunning is te verkrijgen bij de gemeente.
 • Het College van Burgemeester en Schepenen controleert de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en de solvabiliteit van de aanvrager.
 • De vergunning wordt binnen een termijn van drie maanden afgeleverd, weigeringsbeslissingen moeten gemotiveerd worden.

De vergunning wordt verleend voor een periode van 5 jaar, maar is hernieuwbaar.

Prijs

De aanvraag en de afgifte van de vergunning zijn kosteloos (exclusief zegelkosten).

Regelgeving

 • Decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg (B.S. 21 augustus 2001)
 • Besluit van 18 juli 2003 van de Vlaamse regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (B.S. 19 september 2003)