Gemeente Kortessem

Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten en -vergunningen

Wie een kleinhandelsbedrijf of een handelsgeheel met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400 vierkante meter wil openen, heeft een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten (kleinhandelsvergunning) nodig.

Dit geldt zowel voor nieuwe als voor bestaande vergunde gebouwen en zowel voor een kleinhandelsbedrijf als voor een handelsgeheel.

De vergunning vraag je aan bij de gemeente waar jouw kleinhandelsbedrijf is/wordt gevestigd.

Er gelden vrijstellingen voor tijdelijke uitbatingen.  Uitbreidingen van de netto handelsoppervlakte of wijzigingen van het aanbod (categorieën) kunnen in bepaalde gevallen vergunningsplicht zijn.

Voorwaarden

Deze vergunningsplicht is van toepassing op een kleinhandelsbedrijf of handelsgeheel met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400m² die toegankelijk is voor het publiek.

De vergunningsplicht geldt ook bij volgende wijzigingen van de handelsoppervlakte of de kleinhandelscategorie:

  • Samenvoegen van kleinhandelsbedrijven of kleinhandelsgehelen, waarbij de netto handelsoppervlakte na samenvoeging meer dan 400 vierkante meter bedraagt,
  • Uitbreiden van kleinhandelsbedrijven of kleinhandelsgehelen met meer dan 300 vierkante meter netto handelsoppervlakte of meer dan 20 % van de reeds vergunde netto handelsoppervlakte,
  • Wijzigen van de categorieën van kleinhandelsactiviteiten met 10 % of meer van de totale vergunde netto handelsoppervlakte of met meer dan 300 vierkante meter netto handelsoppervlakte.

Er is geen kleinhandelsvergunning nodig indien de handelszaak voor minder dan 90 dagen per jaar (indien niet in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften) of voor minder dan 180 dagen per jaar (indien wel in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften) in gebruik wordt genomen. Het gebouw moet de andere dagen van het jaar beschikbaar zijn voor ingebruikname door andere functies.

Procedure

Je vraagt een vergunning aan bij de gemeente op de plaats van de vestiging aan de hand van het daartoe voorziene aanvraagformulier. Je kan de aanvraag digitaal indienen via het omgevingsloket.

Aanvragen volgens de vereenvoudigde procedure kunnen ook nog op papier ingediend worden.

Het college van burgemeester en schepenen reikt de vergunning uit (behoudens enkele uitzonderingen).

  • Voor kleinhandelsbedrijven met een netto handelsoppervlakte tussen 400 vierkante meter en 1.000 vierkante meter beslist de gemeente autonoom.
  • Voor kleinhandelsbedrijven met een netto handelsoppervlakte van meer dan 1.000 vierkante meter moet het college van burgemeester en schepenen het advies inwinnen van het Comité voor Kleinhandel (VLAIO) voordat het de vergunning toekent.

Er zijn twee verschillende procedures, conform het omgevingsvergunningsdecreet:

  • De vereenvoudigde procedure: deze is enkel van toepassing als de netto handelsoppervlakte kleiner is dan 20.000 vierkante meter, én er enkel een kleinhandelsvergunning vereist is (geen stedenbouwkundige of milieuaspecten) of de milieu- of stedenbouwkundige aspecten vallen eveneens onder de vereenvoudigde procedure.
  • de gewone procedure in alle andere gevallen wordt de gewone procedure gevolgd.

Bedrag

Aan een omgevingsvergunningsaanvraag zijn dossiertaksen verbonden. Deze bedragen staan vermeld in het retributiereglement.

Regelgeving

Geldig tot

De omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten geldt voor onbepaalde duur en vervalt enkel als de kleinhandelsactiviteiten:

  • Niet aanvangen binnen de vijf jaar na het verlenen van de vergunning of
  • Meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

Meer informatie

economie@kortessem.be

https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/vergunningen-getuigschriften/sector-overschrijdende-vergunningen-0