Gemeente Kortessem

Woonkwaliteit

Elke (huur)woning moet voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen voor basiscomfort, veiligheid en gezondheid, zoals omschreven in de Vlaamse Codex Wonen. De belangrijkste vereisten zijn:

 • Structurele stabiliteit en vrije toegankelijkheid van het gebouw
 • Voldoende en veilige verlichtings- en verluchtingsmogelijkheden
 • Veilige elektriciteits-, stookolie- en gasinstallaties
 • Elementaire sanitaire voorzieningen
 • Voldoende rookmelders
 • Dakisolatie en dubbele beglazing

Iedere belanghebbende kan bij het gemeentebestuur een aanvraag voor een woningonderzoek indienen als hij of zij klachten heeft omtrent de kwaliteit van een woning. De huisvestingsambtenaar onderzoekt elke klacht en kan de procedure opstarten bij Wonen in Vlaanderen.

Vooronderzoek & conformiteitsonderzoek

De woningcontroleur van de gemeente onderzoekt de gegrondheid van de aanvraag.

Indien na het vooronderzoek blijkt dat de klachten terecht zijn, voert Wonen in Vlaanderen een conformiteitsonderzoek uit. Een adviseur van Wonen in Vlaanderen verleent de burgemeester een advies over de ongeschiktheid of bewoonbaarheid van de woning aan de hand van het technisch verslag.Dat is een lijst met gebreken. Als hij gebreken vaststelt, kruist hij ze aan op de lijst

De woning is

 • Ongeschikt als ze minstens één gebrek van categorie II heeft;
 • Ongeschikt en onbewoonbaar als ze minstens een gebrek van categorie III heeft.

Gebreken van categorie II zijn ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden maar geen direct gevaar vormen voor de veiligheid of gezondheid. Gebreken van categorie III zijn ernstige gebreken die mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of de gezondheid van de bewoners. Vanaf 7 gebreken van categorie I geldt een gebrek van categorie II.

Gevolgen voor de eigenaars en huurders

Als een woning ongeschikt of ongeschikt en onbewoonbaar wordt verklaard heeft dit een aantal gevolgen voor zowel de eigenaar/verhuurder of houder van het zakelijk recht als voor de bewoner.

Gevolgen voor de eigenaar

 • Wanneer de burgemeester een woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaart, wordt deze opgenomen in de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen (VIVOO). De zakelijk gerechtigden zullen hierdoor een belasting moeten betalen wanneer de woning na een jaar nog steeds op de inventaris staat. Deze belasting wordt geïnd door het Vlaamse Gewest.
 • De eigenaar kan strafrechtelijk worden vervolgd wanneer hij de ongeschikte en/of onbewoonbare woning verder verhuurt. Dit geldt ook voor de verhuring van een overbewoonde woning.

Gevolgen voor de bewoners

 • De huurders van de ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woning zijn wettelijk verplicht om de eigenaar toe staan om dringende herstellingswerken te laten uitvoeren zodat de onbewoonbaarheid kan worden weggewerkt.
 • De burgemeester (of in beroep de minister) kan bij onbewoonbaarheid beslissen dat u de woning moet verlaten. Hij zal dit dan in zijn besluit vermelden. Herhuisvesing is dan noodzakelijk.
 • Als je woning overbewoond of onbewoonbaar is en je verhuist naar een conforme woning, kan je in aanmerking komen voor een huursubsidie, mits voldaan aan de inkomens- en eigendomsvoorwaarde.
  Als je woning enkel ongeschikt is, dan is het recht op huursubsidie afhankelijk van de vastgestelde gebreken.
 • In bepaalde situaties heb je voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning.

Meer info?

Neem contact op met de dienst Ruimtelijke ordening
ruimtelijke.ordening@kortessem.be

Of maak een afspraak voor het woonenergieloket.
https://stebo.be/particulieren/wonen/kortessem/

https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit/wat-als-mijn-woning-niet-orde