Gemeente Kortessem

Stemmen bij volmacht

Stemmen met een volmacht

In België is er opkomstplicht, wat wil zeggen dat je als Belg verplicht bent om deel te nemen aan de verkiezingen, ook al verblijf je in een ander land.

Als je niet kan gaan stemmen, kan je toch je stem uitbrengen door iemand een volmacht te geven. Je moet wel bewijzen of attesten kunnen voorleggen die je afwezigheid verantwoorden.

Als je zelf niet gaat stemmen en je geeft geen volmacht, dan kom je terecht op de lijst van kiezers die niet hebben gestemd. De politierechter bepaalt welke boete je krijgt als je wordt vervolgd.

Voorwaarden

In de volgende gevallen kan je een volmacht geven en het bijhorende bewijs van afwezigheid aanvragen:

 • Je bent om medische redenen niet in staat om naar het stembureau te gaan of niemand kan je ernaartoe voeren.

Bewijs: een doktersattest (opgelet: een arts die zelf kandidaat is bij de verkiezingen, mag dat attest niet geven)

 • Je kan niet deelnemen om beroepsredenen (binnenland of buitenland).

Bewijs voor werknemers: een attest van je werkgever (verblijven andere leden van uw gezin ook in het buitenland, dan kunnen zij op basis van dat attest een volmacht geven)

Bewijs voor zelfstandigen: een attest van je boekhouder waaruit de uitoefening van het beroep en de reden voor je afwezigheid blijkt

 • Je bent schipper, marktkramer of kermisreiziger.

Bewijs: een attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar je bent ingeschreven (ook de leden van je gezin die met je samenwonen, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven)

 • Je bent in een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel.

Bewijs: een attest van de directie van de strafinrichting (in dit geval ben je niet verplicht een volmacht te geven)

 • Je kan niet stemmen door je geloofsovertuiging.

Bewijs: een attest van de religieuze overheid

 • Je bent student en kan niet stemmen om studieredenen.

Bewijs: een attest van de directie van de instelling waar je studeert

 • Je bent in het buitenland op vakantie of om privéredenen.

Bewijs bij een georganiseerde reis: een kopie van je reisreservatie (hotelreservatie, vervoerstickets, …)

Bewijs bij niet-georganiseerde reis of privéredenen: een ondertekende verklaring op eer van je tijdelijk verblijf in het buitenland, met een kopie van je identiteitskaart. In dit geval ben je eveneens VERPLICHT om een volmacht te geven!

Voorwaarden voor de volmachtkrijger

Een Belgische kiezer kan alleen aan een andere Belgische kiezer een volmacht geven. Een niet-Belgische kiezer kan zowel aan een Belgische als aan een niet-Belgische kiezer een volmacht geven. De volmachtkrijger moet geen familielid zijn. Let wel: zowel de Belgische kiezer als de niet-Belgische kiezer aan wie de volmacht gegeven wordt, moeten op de kieslijst staan.

Hij of zij moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

De volmachtkrijger mag geen volmacht hebben gekregen voor andere stemgerechtigden (één volmacht per volmachtkrijger).

De volmachtkrijger moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor je zelf stemgerechtigd bent.

Procedure om volmacht te geven

Eerst vul je een volmachtformulier in. Je kan het volmachtformulier downloaden op de website Vlaanderenkiest.be of gratis afhalen van de website van de gemeente/ophalen bij je gemeentebestuur.

Vervolgens geef je het ingevulde volmachtformulier samen met je oproepingsbrief tijdig aan een kiesgerechtigde persoon die voor jou zal stemmen, de volmachtkrijger. Bij het volmachtformulier dien je alle bewijsstukken zoals hierboven vermeld bij  ’voorwaarden’ toe te voegen!

Opgelet: gaat het om een bewijs bij niet-georganiseerde reis of privéredenen, namelijk de ondertekende verklaring op eer van je tijdelijk verblijf in het buitenland, moet dan eveneens ondertekend zijn door de gemachtigde ambtenaar van je gemeente.

Op de dag van de verkiezingen gaat de volmachtkrijger met het volmachtformulier en de nodige documenten naar het stembureau dat op jouw oproepingsbrief vermeld staat.

Wat meebrengen?

De volmachtkrijger toont aan de voorzitter van het stembureau de volgende documenten:

 • het door jou ingevulde volmachtformulier
 • het attest of bewijs van je afwezigheid
 • zijn eigen identiteitskaart
 • jouw oproepingsbrief
 • zijn eigen oproepingsbrief.

De volmachtkrijger vindt de locatie van jouw stembureau op je oproepingsbrief.

Je kan niet gaan stemmen en wenst ook geen volmacht te geven

Heb je hierover nog vragen, wend je dan tot de dienst Burgerzaken van de gemeente Kortessem

burgerzaken@kortessem.be of 011 37 91 40

Bron: www.vlaanderen.be