Gemeente Kortessem

Leefloon

Leefloon

Omschrijving

Je hebt recht op een leefloon als je inkomen onvoldoende is en als je niet in staat bent die toestand te veranderen. Als je inkomen lager is dan het leefloon, kan je vragen om het verschil bij te passen zodat je inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon.

Wie

Om recht te hebben op het leefloon moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Je werkelijke verblijfplaats is in België
 • Je hebt de Belgische nationaliteit, of je bent een:
  • Burger van de Europese Unie of familielid van een burger van de Europese Unie, met een verblijfsrecht van meer dan drie maanden
  • Vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister
  • Staatloze erkende vluchteling
  • Persoon met statuut van subsidiaire bescherming
 •  Je bent meerderjarig (= 18 jaar of ouder) of je bent door huwelijk meerderjarig verklaard, je hebt kind(eren) ten laste of je bent in verwachting
 •  Je beschikt niet over voldoende inkomsten, je kunt er geen aanspraak op maken en je bent niet in staat ze te verwerven door persoonlijke inspanningen of andere middelen
 •  Je bent bereid om te werken, tenzij dat niet kan om redenen van gezondheid of billijkheid
 •  Je hebt eerst je recht op andere mogelijke sociale uitkeringen gebruikt. Voorbeelden: je recht op werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage ... Je moet het leefloon beschouwen als een laatste toevlucht

Procedure

Je vraagt het leefloon aan bij de sociale dienst van je gemeente. Hiervoor moet je alle nodige informatie geven: identiteit, het bedrag van je inkomsten en van die van de mensen waarmee je samenwoont, samenstelling van het gezin, bezittingen ...

Na onderzoek krijg je het leefloon van het OCMW al dan niet toegekend.

Bedragen

Het bedrag waarop je recht hebt, wordt bepaald op basis van je familiale toestand. Er bestaan drie categorieën.

 • Categorie 1: Samenwonende

Wanneer je met iemand samenwoont met wie je de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, word je beschouwd als samenwonende. Dat moet niet noodzakelijk met je partner zijn.

 • Categorie 2: Alleenstaande

Wanneer je alleen woont, wordt je beschouwd als een alleenstaande.

 • Categorie 3: Samenwonende met gezinslast

Wanneer je minstens één minderjarig, ongehuwd kind ten laste hebt, word je beschouwd als samenwonende met gezinslast. Als je in dit geval samenwoont met een partner, geldt dit bedrag voor jullie beiden samen.

Regelgeving

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

Wat meebrengen

 •  Alle gegevens welke opgevraagd worden door de maatschappelijk werker(s)
 •  Identiteitskaart
 •  Bewijzen van je bestaansmiddelen, waaronder:
 •  Bewijzen van actuele inkomsten van alle gezinsleden
 •  Overzicht van je spaargelden en van de mensen waarmee je samenwoont

Equivalent leefloon

Het equivalent leefloon is financiële steun voor personen die geen recht hebben op een leefloon (omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld qua verblijfsstatus), maar die zich wel in een vergelijkbare noodsituatie bevinden. Je moet aan 2 voorwaarden voldoen om een equivalent leefloon te ontvangen:
 • een werkelijke verblijfplaats in België hebben en beschikken over een verblijfsvergunning
 • zich in een noodtoestand bevinden. Dit wil zeggen dat je niet in staat bent om onderdak te vinden, om je te voeden, om je te kleden, om je te wassen of om toegang te krijgen tot de gezondheidszorg. Het OCMW kan eventueel ook andere voorwaarden koppelen aan de toekenning van het equivalent leefloon met het oog op maatschappelijke integratie. 

Omschrijving

Het equivalent leefloon is financiële steun voor personen die geen recht hebben op een leefloon (omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld qua verblijfsstatus), maar die zich wel in een vergelijkbare noodsituatie bevinden.

Wie

U moet aan 2 voorwaarden voldoen om een equivalent leefloon te ontvangen:
 • een werkelijke verblijfplaats in België hebben en beschikken over een verblijfsvergunning
 • zich in een noodtoestand bevinden. Dit wilt zeggen dat u niet in staat bent om onderdak te vinden, om u te voeden, om u te kleden, om u te wassen of om toegang te krijgen tot de gezondheidszorg

Het OCMW kan eventueel ook andere voorwaarden koppelen aan de toekenning van het equivalent leefloon met het oog op maatschappelijke integratie.

Procedure

U vraagt het equivalent leefloon aan bij het OCMW van uw hoofdverblijfplaats.

Prijs

Het bedrag waarop u recht hebt, wordt bepaald op basis van uw familiale toestand. Er bestaan drie categorieën.
 • Categorie 1: Samenwonende
  Wanneer u met iemand samenwoont met wie u de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, wordt u beschouwd als samenwonende. Dat moet niet noodzakelijk met uw partner zijn.
 • Categorie 2: Alleenstaande
  Wanneer u alleen woont, wordt u beschouwd als een alleenstaande.
 • Categorie 3: Samenwonende met gezinslast
  Wanneer u minstens één minderjarig, ongehuwd kind ten laste hebt, wordt u beschouwd als samenwonende met gezinslast. Als u in dit geval samenwoont met een partner, geldt dit bedrag voor jullie beiden samen.
Categorie 1: Samenwonende 714,86 euro per maand
Categorie 2: Alleenstaande 1.072,30 euro per maand
Categorie 3: Samenwonende met gezinslast 1.449,15 euro per maand

Wat meebrengen

 • identiteitsdocument
 • huurovereenkomst
 • laatste inkomstenbewijzen
 • rekeninguittreksels, enz.
 

Omschrijving

Elke persoon heeft het recht om een menswaardig leven te kunnen leiden. Als dit voor u niet mogelijk is, en u voldoet aan de voorwaarden, kan u een leefloon krijgen.

Als u van mening bent dat het voor u niet mogelijk is om een menswaardig leven te leiden, dan kan u naar het OCMW gaan en hulp vragen. Een maatschappelijk werker zal uw situatie bekijken en een sociaal onderzoek doen. Eventueel kan daaruit een toekenning voor een leefloon of maatschappelijke integratie voortkomen.

Wie

Om recht te hebben op het leefloon moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw werkelijke verblijfplaats is in België
 • U hebt de Belgische nationaliteit, of u bent een
  • burger van de Europese Unie of familielid van een burger van de Europese Unie, met een verblijfsrecht van meer dan drie maanden
  • vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister
  • staatloze
  • erkende vluchteling
  • persoon met statuut van subsidiaire bescherming.
 • U bent meerderjarig (= 18 jaar of ouder) of u bent door huwelijk meerderjarig verklaard, u hebt kind(eren) ten laste of u bent in verwachting
 • U beschikt over onvoldoende inkomsten, u kunt er geen aanspraak op maken en u bent niet in staat ze te verwerven door persoonlijke inspanningen of andere middelen
 • U bent werkzoekend, tenzij dit niet kan om redenen van gezondheid of billijkheid
 • U hebt eerst uw recht op andere mogelijke sociale uitkeringen gebruikt.
  Voorbeelden: uw recht op werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage... U moet het leefloon beschouwen als een laatste toevlucht.
 • U bent bereid om, samen met de maatschappelijk werker, doelstellingen voor de komende tijd te omschrijven en afspraken te maken.

Procedure

 • U neemt contact op met het OCMW en geeft aan dat u een vraag rond het leefloon heeft.
 • Een maatschappelijk werker gaat een gesprek met u plannen om precies te weten wat uw vraag is.
 • De maatschappelijk werker zal een sociaal onderzoek doen om te weten of u in aanmerking komt voor een leefloon of maatschappelijke integratie. Het is de bedoeling dat u hier actief aan meewerkt.
 • Op basis van dit onderzoek zal het OCMW beslissen of u effectief een leefloon toegekend krijgt. Het is ook mogelijk dat er een andere vorm van dienstverlening aangeboden wordt.

Prijs

Bedrag

Het bedrag waarop u recht hebt, wordt bepaald op basis van uw familiale toestand. Er bestaan drie categorieën.

 • Categorie 1: Samenwonende
  Wanneer u met iemand samenwoont met wie u de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, wordt u beschouwd als samenwonende. Dat moet niet noodzakelijk met uw partner zijn.
 • Categorie 2: Alleenstaande
  Wanneer u alleen woont, wordt u beschouwd als een alleenstaande.
 • Categorie 3: Samenwonende met gezinslast
  Wanneer u minstens één minderjarig, ongehuwd kind ten laste hebt, wordt u beschouwd als samenwonende met gezinslast. Als u in dit geval samenwoont met een partner, geldt dit bedrag voor jullie beiden samen.

Regelgeving

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

Wat meebrengen

Bij het eerste contact met het OCMW brengt u best volgende zaken mee:

 • Identiteitskaart
 • Indien er inkomsten zijn, bewijzen van de huidige inkomsten van u en eventueel uw gezinsleden (dit geldt niet voor minderjarige kinderen).
 • Een overzicht van uw spaargelden.

Het is mogelijk dat de maatschappelijk werker u nog bijkomende zaken vraagt.