Gemeente Kortessem

Afwijking verplichte sluitingsuren

Als handelaar moet je je houden aan de wettelijke sluitingsuren.

Handelszaken, behoudens uitzonderingen die je kan raadplegen via deze link, moeten sluiten:

  • Voor 05u00 en na 20u00.
  • Voor 05u00 en na 21u00 op vrijdag en de werkdagen die aan een wettelijke feestdag voorafgaan.

Als de wettelijke feestdag een maandag is, dan mag de winkel de zaterdag daarvoor tot 21u00 openblijven..

Voor de nachtwinkels liggen de sluitingsuren tussen 07u00 en 18u00, tenzij een gemeentelijk reglement andere sluitingsuren vastlegt.

De gemeente kan op jaarbasis vijftien afwijkingen op de verplichte sluitingsuren verlenen.

Voorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen kan onder volgende voorwaarden een afwijking toestaan op de verplichte sluitingsuren:

  • Op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden
  • Naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid jaarbeurzen of -markten
  • Per jaar kunnen er maximaal vijftien afwijkingen op de verplichte sluitingsuren worden toegestaan
  • Een afwijking geldt voor het ganse of een deel van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis worden verleend

Procedure

Je kan de aanvraag, via het aanvraagformulier, indienen:

  • Per brief tegen ontvangstbewijs gericht aan de gemeente t.a.v. het college van burgemeester en schepenen (Kerkplein 11, 3720 Kortessem)
  • Per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs gericht aan de gemeente t.a.v. het college van burgemeester en schepenen (Kerkplein 11, 3720 Kortessem)
  • Per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs): economie@kortessem.be

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toelating van de afwijking op de verplichte sluitingsuren.

Bedrag

De aanvraag en toelating voor een afwijking op de verplichte sluitingsuren zijn gratis.

Regelgeving

Wet van 10.11.2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (artikel 15)

Geldig tot

Geldig voor de goedgekeurde uren.

Meer informatie

economie@kortessem.be

https://economie.fgov.be/nl/themas/verkoop/reglementering/sluitingsuren-en-wekelijkse