Gemeente Kortessem

Afwijking wekelijkse rustdag

Elke handelaar, behoudens uitzonderingen, moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur.

De rustdag begint om 05u00 of om 13u00 en eindigt de volgende dag op hetzelfde uur.

Tijdens de wekelijkse rustdag heeft de consument geen toegang tot de vestigingseenheid en is de rechtstreekse verkoop van producten aan de consument verboden. Ook thuisleveringen mogen niet.

Een handelaar mag een andere dag dan zondag kiezen als wekelijkse rustdag. In dat geval moet hij de wekelijkse rustdag en het aanvangsuur duidelijk en leesbaar uithangen. De wekelijkse rustdag moet gedurende minstens zes maanden dezelfde blijven.

De gemeente kan op jaarbasis vijftien afwijkingen op de wekelijkse rustdag verlenen.

Voorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen kan onder bepaalde voorwaarden afwijkingen toestaan op de wekelijkse rustdag:

  • Op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden
  • Naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen of -markten
  • Per jaar kunnen er maximaal vijftien afwijkingen op de wekelijkse rustdag worden toegestaan
  • Een afwijking geldt voor het ganse of een deel van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis worden verleend

Procedure

Je kan de aanvraag, via het aanvraagformulier, indienen:

  • Per brief tegen ontvangstbewijs gericht aan de gemeente t.a.v. het college van burgemeester en schepenen (Kerkplein 11, 3720 Kortessem)
  • Per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs gericht aan de gemeente t.a.v. het college van burgemeester en schepenen (Kerkplein 11, 3720 Kortessem)
  • Per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs): economie@kortessem.be

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toelating van de afwijking op de wekelijkse rustdag.

Bedrag

De aanvraag en toelating voor een afwijking op de wekelijkse rustdag zijn gratis.

Regelgeving

Wet van 10.11.2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (artikel 15)

Geldig tot

Geldig voor de goedgekeurde datum.

Meer informatie

economie@kortessem.be 

https://economie.fgov.be/nl/themas/verkoop/reglementering/sluitingsuren-en-wekelijkse