Gemeente Kortessem

Ambulante activiteit op private plaatsen langs de openbare weg en op commerciële parkings

Bij de uitbating van een kraam op privé domein is er sprake van een ambulante activiteit indien

 • Er op dit adres geen vestigingseenheid staat geregistreerd in de KBO (Kruispuntbank voor ondernemingen).
 • Het om een kraam gaat die grenst aan de openbare weg of die geplaatst wordt op een commerciële parking.

                                                

Voor deze ambulante activiteit op privé domein is een toelating van de gemeente nodig.

Mocht er een vestigingseenheid op het privé adres in het KBO vermeld staan of grenst de locatie van het kraam niet aan de openbare weg, dan is er sprake van een geregistreerd verkooppunt en geen ambulante activiteit. Zodoende is er geen toelating van de gemeente nodig.

Een ambulante activiteit is de verkoop, de te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument van producten en diensten, door een handelaar buiten de vestigingen vermeld in zijn inschrijving in de KBO of door een persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt.

Alle gemarkeerde elementen bepalen of er sprake is van ambulante activiteit. Als één van de elementen niet van toepassing is, betreft het geen ambulante activiteit. Neem bij twijfel even contact op met de dienst Ruimte.

Voorwaarden

Om een ambulante activiteit te kunnen uitoefenen, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Beschikken over een ‘machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten’ (de zogenaamde leurkaart). Deze machtiging wordt afgeleverd door een erkend ondernemingsloket en is geldig in heel België voor de duur van de activiteit.
 • Beschikken over een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s en, indien van toepassing, een keuringsattest voor jouw gas- en/of elektriciteitsinstallatie.
 • Als je voeding wil verkopen, moet je beschikken over een registratie, erkenning of toelating van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen).
 • Als je gegiste en/of sterke drank wil schenken, is een drankvergunning voor een reizende drankgelegenheid vereist. Deze drankvergunning vraag je aan bij de gemeente waar je gedomicilieerd bent.
 • Als je gegiste en/of sterke dranken wil verkopen, geen consumptie ter plaatse, is een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken vereist. Deze vergunning moet je aanvragen bij de Gewestelijke directie van Douane en Accijnzen.

Procedure

 Je dient je aanvraag in via het aanvraagformulier en voegt hierbij volgende documenten:

 • Een kopie van een machtiging als werkgever
 • Een kopie van jouw e-ID
 • Een kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid (bewijs van een geldige dekking)
 • Een kopie van de brandverzekering (bewijs van een geldige dekking)
 • Een kopie van het attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing)
 • Een kopie van het attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing)
 • Een kopie van de registratie, erkenning of toelating van het FAVV (bij voeding)een drankvergunning voor reizende drankgelegenheid (indien van toepassing)
 • Een drankvergunning voor reizende drankgelegenheid (indien van toepassing)
 • Een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken (indien van toepassing)
 • Indien het privaat domein eigendom is van een derde partij: het schriftelijk akkoord van de eigenaar(s), de uitbater(s) of de huurder(s) van de private eigendommen.

Je kan de aanvraag indienen:

 • Per brief tegen ontvangstbewijs gericht aan de gemeente t.a.v. het college van burgemeester en schepenen (Kerkplein 11, 3720 Kortessem)
 • Per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs gericht aan de gemeente t.a.v. het college van burgemeester en schepenen (Kerkplein 11, 3720 Kortessem)
 • Per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs): economie@kortessem.be

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de toelating. De geldigheidsduur wordt opgenomen in het document.

Bedrag

De aanvraag en de inname privé domein zijn gratis.

Regelgeving

 • Gemeentelijk reglement ambulante activiteiten op de openbare markt en op het openbaar domein (buiten de openbare markt)
 • Wet van 25.06.1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten
 • Koninklijk besluit van 24.09.2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten
 • Decreet van 24.02.2017 tot wijziging van artikel acht en tien van de wet van 25.06.1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 21.04.2017 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24.09.2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten

Geldig tot

Voor de duur van de toelating

Meer informatie

economie@kortessem.be

https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/lokale-besturen/organisatie-van-ambulante-activiteiten-en-kermissen/organisatie