Gemeente Kortessem

Klachtbehandeling

De gemeente doet haar best om een zo goed mogelijke dienstverlening te verzekeren. We streven naar een klantvriendelijke en vlotte behandeling van alle aanvragen en dossiers.
Als we hier toch niet in slagen en je bent ontevreden over onze dienstverlening, dan kan je gebruik maken van onze procedure voor klachtenbehandeling.
De gemeente- en OCMW-raad hebben op 22 februari 2019 vastgelegd wat er precies onder een klacht wordt verstaan, wie de klacht zal behandelen en welke procedure daarbij wordt gevolgd.

Wat is wel / geen klacht?

Een klacht is een manifeste uiting waarbij een ontevreden burger of medewerker bij het gemeente- of OCMW-bestuur klaagt over een door het gemeente- of OCMW-bestuur al dan niet verrichte handeling of prestatie.

Een klacht kan betrekking hebben op:

  • het foutief verrichten van een handeling of prestatie
  • het niet of laattijdig uitvoeren van een handeling of prestatie
  • het onvriendelijk of onbeleefd verrichten van een handeling
  • het afwijken van de vastgestelde of gebruikelijke werkwijze

Deze klachtenbehandelingsprocedure is niet van toepassing op vragen om informatie, meldingen, verzoekschriften, suggesties, beroepen, bezwaren of petities.

Deze procedure is ook niet van toepassing op algemene klachten over de regelgeving, over het gevoerde beleid of klachten over beleidsvoornemens of verklaringen.

Hoe een klacht indienen?

Een klacht kan schriftelijk geuit worden (per brief, e-mail of door het invullen van het  klachtenformulier). Indien een klacht mondeling of telefonisch geuit wordt, dient eveneens het klachtenformulier ingevuld te worden en door de verzoeker ondertekend te worden.

Centraal meldpunt:

Gemeente Kortessem – klachtenbehandeling
Kerkplein 11 – 3720 Kortessem
Telefoonnummer: 011 37 91 40 – E-mailadres: klachtenbehandeling@kortessem.be