Gemeente Kortessem

Openbaar onderzoek en bekendmaking beslissing

Pub. 03.02.2023 Bekendmaking van het openbaar onderzoek van het ontwerp van het Beleidsplan Ruimte Limburg "Ruimtepact 2040" en het bijhorende ontwerp plan-MER

Met het nieuwe Beleidsplan Ruimte voor de provincie Limburg, het ‘Ruimtepact 2040’, werkt de provincie de nieuwe leidraad uit voor het ruimtelijk beleid van Limburg op weg naar 2040. Dit pact zal het Ruimtelijk structuurplan Limburg volledig vervangen.

Je kan het plan inkijken in het administratief centrum van 17.02 tot 17.05.2023.

Lees hier meer.

Pub. 08.06.2022 Openbaar onderzoek Lokaal Materialenplan 2023 tot 2030

Er is een nieuw uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval voor de periode 2023 tot 2030, namelijk het Lokaal Materialenplan. Conform artikel 18§7 van het decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen zal lokaal bestuur Kortessem het openbaar onderzoek van dit plan en de bijhorende plan-MER organiseren. Het openbaar onderzoek zal lopen vanaf 01.06.2022 tot en met 31.07.2022.

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op dit ontwerpplan of op de plan-MER (Downloads) schriftelijk overmaken aan de OVAM per mail of per brief.

plan@ovam.be

OVAM
Ontwerp Lokaal Materialenplan
Stationsstraat 110 | 2800 Mechelen

Pub. 01.04.2022 Ontwerp-PAS en het bijhorende plan-MER

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24.03.2020 tot uitvoering van artikel vijf van het decreet van 20.03.2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort. Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24.04.2020. De concrete begin- en einddata zijn thans nog niet gekend. Verdere informatie bezorgen we u later.

Tevens worden de termijnen om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen. Mogelijkerwijze zijn de affiches niet aangepast aan deze termijnverlenging. Indien de termijn om beroep in te stellen nog niet verstreken was op 24.03.2020, zal de termijn dan ook ten vroegste 23.04.2020 verstrijken.

Onderaan deze pagina vind je alle openbare onderzoeken en bekendmakingen van de gemeente Kortessem. 

Aankondiging openbaar onderzoek van het ontwerp-PAS (programmatische aanpask stikstof) en het bijhorende plan-MER: van 19.04.2022 tot en met 17.06.2022.

De Vlaamse overheid heeft een ontwerp-PAS opgesteld. Daarbij werd ook een ontwerp plan-milieueffectrapport (ontwerp-plan-MER) opgemaakt dat de effecten van de PAS op het leefmilieu onderzoekt.

De programmatische aanpak stikstof (PAS) heeft als centraal doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones aangewezen in toepassing van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) structureel en planmatig terug te dringen. De PAS moet tevens een toekomstgericht, werkbaar en rechtszeker kader bieden voor vergunning- en toestemmingverlening, rekening houdend met ecologische, sociale en economische randvoorwaarden.

De PAS baseert zich op een gebiedsgerichte analyse van de emissies en de depositie van stikstofoxiden en ammoniak. De PAS is opgevat als een omvattend realisatiegericht programma, met als belangrijkste onderdelen:

 • Brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen.
 • Een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H.
 • Kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die stikstofoxiden of ammoniak uitstoten.
 • Een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen.
 • Een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen.

Met de PAS geeft de Vlaamse Regering zuurstof aan duurzame economische ontwikkeling, het leefmilieu en het ondernemerschap in Vlaanderen.

Er wordt van 19.04.2022 tot en met 17.06.2022 een openbaar onderzoek georganiseerd over dit ontwerp-PAS en het bijhorende ontwerp-plan-MER.

U kunt het ontwerp-PAS, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen vanaf 19.04.2022 online inkijken op www.omgeving.vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-pas. Daar vindt u ook meer informatie over het openbaar onderzoek. Als u geen computer of internet hebt, kunt u gebruikmaken van een openbare computer via uw gemeentebestuur. U kunt deze documenten ook op afspraak (digitaal) inkijken bij het Departement Omgeving in Brussel. U maakt hiervoor een afspraak via het nummer 02 553 75 86 of u stuurt een mail naar SIDO.omgeving@vlaanderen.be.

Van 19.04.2022 tot en met 17.06.2022 kunt u uw opmerkingen of bezwaren via e-mail of brief indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Opmerkingen en bezwaren die te laat worden ingediend, worden niet behandeld.

Hoe een opmerking of bezwaar indienen?

 • Via e-mail
  • Vermeld minstens uw naam en adres.
  • Als u in bijlage documenten toevoegt in pdf-formaat, gelieve dit dan te doen met tekstherkenning (OCR).
  • Mail uw opmerking of bezwaar naar omgeving@kortessem.be
 • Per brief
  • Vermeld minstens uw naam en adres.
  • Verstuur uw brief naar volgend adres:
   College van burgemeester en schepenen
   Kerkplein 11, 3720 Kortessem

Pub. 22.03.2022 Milieuvergunning van de luchthaven van Luik 

Bekendmaking en mogelijkheid tot inspraak voor de aanvraag tot het hernieuwen van de milieuvergunning van de Luchthaven van Luik kan via volgende link https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be/.

Pub 13.04.2021 Ontwerp Nationaal Water Programma 2022 tot 2027

Op 29.03.2021 wordt de gemeente Kortessem op de hoogte gebracht, via het departement omgeving, van het bericht van Het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Onlangs is het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022 tot 2027 en de bijlagen daarvan, namelijk de ontwerpteksten voor de stroomgebiedbeheerplannen, het overstromingsrisicobeheerplan en het Programma Noordzee voor de periode 2022 tot 2027 door de ministers van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vastgesteld.

Meer informatie
https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be/ of www.platformparticipatie.nl/nationaalwaterprogramma

Indien er naar aanleiding van dit bericht nog vragen zijn, kan men contact opnemen.
PostbusNationaalWaterProgramma@minienw.nl of info@platformparticipatie.nl | (070) 456 89 99.

Pub 22.09.2020 Openbaar onderzoek over de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen voor de Vlaamse delen van de internationale stroomgebiedsdistricten van de Schelde en van de Maas

Op 15.09.2020 startte het openbaar onderzoek over de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen voor de Vlaamse delen van de internationale stroomgebiedsdistricten van de Schelde en van de Maas. Deze plannen bevatten maatregelen en acties voor de periode 2022-2027 om de toestand van de watersystemen te verbeteren en om het overstromingsrisico en het waterschaarste- en droogterisico te verminderen.

De plannen werden voorbereid binnen de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) en de bekkenstructuren. De CIW staat in voor de organisatie van het openbaar onderzoek.

De stroomgebiedbeheerplannen bestaan uit verschillende delen:

 • De beheerplannen voor het Vlaamse deel van de internationale stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas
 • Elf bekkenspecifieke delen
 • Zes grondwatersysteemspecifieke delen
 • Het maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas
 • De herziene zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen

De overstromingsrisicobeheerplannen en het waterschaarste- en droogterisicobeheerplan zijn in de stroomgebiedbeheerplannen geïntegreerd.

De terinzagelegging van de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen verloopt volledig digitaal via de website www.volvanwater.be. Op die manier is alle informatie (plandelen, geoloketten, actiefiches en achtergrondinformatie) op één plaats raadpleegbaar en kan gemakkelijk doorgeklikt worden van het ene document naar het andere.

Je kan de terinzagelegging van de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen raadplegen in het gemeentehuis.

 Het decreet Integraal Waterbeleid stelt dat tijdens de periode van het openbaar onderzoek - 15.09.2020 tot en met 14.03.2021 - iedereen schriftelijk opmerkingen kan indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Opmerkingen kunnen ook rechtstreeks en bij voorkeur digitaal aan de CIW bezorgd worden. Dat kan via het inspraakformulier op de website www.volvanwater.be. Deze manier van werken maakt de behandeling van de opmerkingen eenvoudiger en wordt dan ook ten zeerste aanbevolen.

Pub 28.08.2020 Kennisgeving plan-MER beleidsplan Ruimte Limburg

De provincie werkt momenteel aan een nieuwe ruimtelijke toekomstvisie voor Limburg: het Beleidsplan Ruimte Limburg (BRL).

Om de mogelijke effecten van dit beleidsplan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. De eerste stap hierin is de opmaak van een kennisgevingsnota. De kennisgeving beschrijft de onderzoeksmethodiek die zal worden toegepast voor de milieueffectbeoordeling. Het geeft aan wat in het eigenlijke plan-MER zal onderzocht worden en hoe dat zal gebeuren.

De kennisgeving wordt ter inzage gelegd voor het publiek van 01.09.2020 tot en met 30.10.2020.

Opmerkingen kunnen bezorgd worden tot en met 30.10.2020:

Alle info over het proces van het Beleidsplan Ruimte Limburg kan u vinden op www.limburg.be/beleidsplanruimte.

Pub 31.07.2020 Aankondiging openbaar onderzoek van het ontwerp actieplan Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021 tot 2025

De Vlaamse overheid werkte een ontwerp actieplan uit om voedselverliezen te vermijden en biomassa beter te benutten. Tegen 2025 zou het voedselverlies in Vlaanderen met 30 procent moeten dalen.

In de transitie naar een circulaire economie hebben (rest)stromen van voedsel en biomassa veel te bieden. Daarom wil Vlaanderen de lat hoog leggen. Het nieuwe actieplan ‘Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021 tot 2025’ moet het voedselverlies in Vlaanderen verder beperken en meer duurzame (her)gebruiksmogelijkheden creëren voor biomassa en biomassareststromen.

Overeenkomstig artikel 17, §3, van het Materialendecreet, is het ontwerp voor een termijn van twee maanden online te consulteren bij de OVAM en bij de gemeenten. De termijn van het openbaar onderzoek loopt van 01.08.2020 tot en met 30.09.2020. Gedurende deze termijn kan iedereen opmerkingen en suggesties schriftelijk ter kennis brengen aan de OVAM – team bio, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen of mailen naar actieplanbio@ovam.be.

De ontwerpplantekst is vanaf heden te vinden op www.ovam.be.

Pub 15.05.2020 Bekendmaking afwijking vergunnings- of meldingsplicht tijdens de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid

Huisartsenpraktijk De Oude School en huisartsengroep De Vlierregio hebben de overheid in kennis gesteld van de toepassing van de afwijking op de omgevingsvergunningsplicht,  zoals voorzien in het decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, met name betreffende de vrijstelling van de vergunningsplicht van 20.03.2020.

Omschrijving van de stedenbouwkundige handelingen: het plaatsen van een bureelcontainer.

Kort omschreven gaat het over: het plaatsen van één container, die dient als consultatie-ruimte voor mogelijks COVID-19 besmette patiënten.

De kennisgeving heeft betrekking op een terrein met als adres: Kerkplein 27 te 3720 Kortessem en met als kadastrale omschrijving: Afdeling 1, sie. C, nr. 804B2.

De aanvraag kadert binnen de heropstart van reguliere zorg in de huisartsenpraktijken en omvat stedenbouwkundige handelingen: het  plaatsen van één container (13,74 m²), die dient als consultatie-ruimte voor mogelijks COVID-19 besmette patiënten.

Locatie: op de bestaande parking voor het Oude School gebouw gelegen Kerkplein 27 te 3720 Kortessem. 

Perceel kadastraal gekend als: Kortessem, eerste afdeling, sectie C, nr. 804B2.

Nutsvoorzieningen: elektriciteit via Huisartsenpraktijk De Oude School, water via standpaal, de afvoer van de lavabo wordt aangesloten op de openbare riolering.

Downloads