Gemeente Kortessem

Openbaar onderzoek en bekendmaking beslissing

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24.03.2020 tot uitvoering van artikel vijf van het decreet van 20.03.2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort. Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24.04.2020. De concrete begin- en einddata zijn thans nog niet gekend. Verdere informatie bezorgen we u later.

Tevens worden de termijnen om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen. Mogelijkerwijze zijn de affiches niet aangepast aan deze termijnverlenging. Indien de termijn om beroep in te stellen nog niet verstreken was op 24.03.2020, zal de termijn dan ook ten vroegste 23.04.2020 verstrijken.

Onderaan deze pagina vind je alle openbare onderzoeken en bekendmakingen van de gemeente Kortessem. 

Pub 13.04.2021 Ontwerp Nationaal Water Programma 2022–2027

Op 29.03.2021 wordt de gemeente Kortessem op de hoogte gebracht, via het departement omgeving, van het bericht van Het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Onlangs is het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022 tot 2027 en de bijlagen daarvan, namelijk de ontwerpteksten voor de stroomgebiedbeheerplannen, het overstromingsrisicobeheerplan en het Programma Noordzee voor de periode 2022 tot 2027 door de ministers van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vastgesteld.

Meer informatie
https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be/ of www.platformparticipatie.nl/nationaalwaterprogramma

Indien er naar aanleiding van dit bericht nog vragen zijn, kan men contact opnemen.
PostbusNationaalWaterProgramma@minienw.nl of info@platformparticipatie.nl | (070) 456 89 99.

Pub 13.10.2020 - Persmededeling van het Agentschap Wegen en Verkeer - Volgend jaar afbraak van hoekpand kruispunt Kortessem

Het Agentschap Wegen en Verkeer voorziet om begin volgend jaar het pand op de hoek van de Hasseltsesteenweg (N20) en de Dorpsstraat (N76) in Kortessem af te breken. Daarvoor loopt eerstdaags het openbaar onderzoek van de sloopvergunning. Het Vlaams Gewest kocht het voormalige café onlangs aan om meer openbare ruimte te creëren voor een toekomstige optimalisatie van het kruispunt. Daarvoor zijn vandaag nog geen concrete plannen.

Op dit moment loopt er vanuit AWV een ontwerpstudie voor de N20 Hasseltsesteenweg in Kortessem. Daarin wordt onderzocht hoe er op termijn veilige fietspaden aangelegd kunnen worden tussen het kruispunt met de N76 en de zijstraten Winkelstraat/Printhagendreef. In deze studie wordt ook een optimalisatie van het kruispunt van de N20 en N76 in het centrum van Kortessem bekeken. De beschikbare ruimte blijft daarvoor echter vrij beperkt.

Er is nog geen concreet zicht op een schop in de grond, maar de afbraak van het leegstaand hoekpand zorgt alvast voor wat extra ruimte op het openbaar domein. Die kan op termijn gebruikt worden om de veiligheid voor alle weggebruikers te verhogen.

Pub 22.09.2020 - Openbaar onderzoek over de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen voor de Vlaamse delen van de internationale stroomgebiedsdistricten van de Schelde en van de Maas

Op 15.09.2020 startte het openbaar onderzoek over de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen voor de Vlaamse delen van de internationale stroomgebiedsdistricten van de Schelde en van de Maas. Deze plannen bevatten maatregelen en acties voor de periode 2022-2027 om de toestand van de watersystemen te verbeteren en om het overstromingsrisico en het waterschaarste- en droogterisico te verminderen.

De plannen werden voorbereid binnen de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) en de bekkenstructuren. De CIW staat in voor de organisatie van het openbaar onderzoek.

De stroomgebiedbeheerplannen bestaan uit verschillende delen:

  • de beheerplannen voor het Vlaamse deel van de internationale stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas;
  • elf bekkenspecifieke delen;
  • zes grondwatersysteemspecifieke delen;
  • het maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas;
  • de herziene zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.

De overstromingsrisicobeheerplannen en het waterschaarste- en droogterisicobeheerplan zijn in de stroomgebiedbeheerplannen geïntegreerd.

De terinzagelegging van de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen verloopt volledig digitaal via de website www.volvanwater.be. Op die manier is alle informatie (plandelen, geoloketten, actiefiches en achtergrondinformatie) op één plaats raadpleegbaar en kan gemakkelijk doorgeklikt worden van het ene document naar het andere.

U kan de terinzagelegging van de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen raadplegen in het gemeentehuis.

 Het decreet Integraal Waterbeleid stelt dat tijdens de periode van het openbaar onderzoek - 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021 - iedereen schriftelijk opmerkingen kan indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Opmerkingen kunnen ook rechtstreeks en bij voorkeur digitaal aan de CIW bezorgd worden. Dat kan via het inspraakformulier op de website www.volvanwater.be. Deze manier van werken maakt de behandeling van de opmerkingen eenvoudiger en wordt dan ook ten zeerste aanbevolen.

Pub 28.08.2020 - Kennisgeving plan-MER beleidsplan Ruimte Limburg

De provincie werkt momenteel aan een nieuwe ruimtelijke toekomstvisie voor Limburg: het Beleidsplan Ruimte Limburg (BRL).

Om de mogelijke effecten van dit beleidsplan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. De eerste stap hierin is de opmaak van een kennisgevingsnota. De kennisgeving beschrijft de onderzoeksmethodiek die zal worden toegepast voor de milieueffectbeoordeling. Het geeft aan wat in het eigenlijke plan-MER zal onderzocht worden en hoe dat zal gebeuren.

De kennisgeving wordt ter inzage gelegd voor het publiek van 1 september t.e.m. 30 oktober 2020.

Opmerkingen kunnen bezorgd worden tot en met 30 oktober 2020:

Alle info over het proces van het Beleidsplan Ruimte Limburg kan u vinden op www.limburg.be/beleidsplanruimte.

Pub 31.07.2020 - Aankondiging openbaar onderzoek van het ontwerp actieplan Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021 - 2025

De Vlaamse overheid werkte een ontwerp actieplan uit om voedselverliezen te vermijden en biomassa beter te benutten. Tegen 2025 zou het voedselverlies in Vlaanderen met 30 procent moeten dalen.

In de transitie naar een circulaire economie hebben (rest)stromen van voedsel en biomassa veel te bieden. Daarom wil Vlaanderen de lat hoog leggen. Het nieuwe actieplan ‘Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025’ moet het voedselverlies in Vlaanderen verder beperken en meer duurzame (her)gebruiksmogelijkheden creëren voor biomassa en biomassareststromen.

Overeenkomstig artikel 17, §3, van het Materialendecreet, is het ontwerp voor een termijn van twee maanden online te consulteren bij de OVAM en bij de gemeenten. De termijn van het openbaar onderzoek loopt van 01.08.2020 tot en met 30.09.2020. Gedurende deze termijn kan iedereen opmerkingen en suggesties schriftelijk ter kennis brengen aan de OVAM – team bio, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen of mailen naar actieplanbio@ovam.be.

De ontwerpplantekst is vanaf heden te vinden op www.ovam.be.

Pub 15.06.2020 - Bekendmaking definitief ontwerpdossier riolerings- en wegenisproject Haechent - fase 1

Op 29.05.2020 heeft de gemeenteraad het bestek aangaande het Fluvius project nr R/000200, met VMM projectnr. L207003A en projectnr. Sweco 221379A, en de raming en bijbehorende plannen voor de opdracht "riolerings- en wegenisproject Haechent, fase 1", opgesteld door de ontwerper, SWECO, goedgekeurd.

Pub 15.05.2020 - Bekendmaking afwijking vergunnings- of meldingsplicht tijdens de civiele noodsituatie m.b.t. de volksgezondheid

Huisartsenpraktijk De Oude School en huisartsengroep De Vlierregio hebben de overheid in kennis gesteld van de toepassing van de afwijking op de omgevingsvergunningsplicht,  zoals voorzien in het decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, met name betreffende de vrijstelling van de vergunningsplicht van 20.03.2020.

Omschrijving van de stedenbouwkundige handelingen: het plaatsen van een bureelcontainer.

Kort omschreven gaat het over: het plaatsen van één container, die dient als consultatie-ruimte voor mogelijks COVID-19 besmette patiënten.

De kennisgeving heeft betrekking op een terrein met als adres: Kerkplein 27 te 3720 Kortessem en met als kadastrale omschrijving: Afdeling 1, sie. C, nr. 804B2.

De aanvraag kadert binnen de heropstart van reguliere zorg in de huisartsenpraktijken en omvat stedenbouwkundige handelingen: het  plaatsen van één container (13,74 m²), die dient als consultatie-ruimte voor mogelijks COVID-19 besmette patiënten.

Locatie: op de bestaande parking voor het Oude School gebouw gelegen Kerkplein 27 te 3720 Kortessem. 

Perceel kadastraal gekend als: Kortessem, 1e afdeling, sectie C, nr. 804B2.

Nutsvoorzieningen: elektriciteit via Huisartsenpraktijk De Oude School, water via standpaal, de afvoer van de lavabo wordt aangesloten op de openbare riolering.

Downloads