Gemeente Kortessem

Vergunning voor het uitbaten van een taxidienst

Voor het uitbaten van een taxidienst moet je een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer aanvragen bij de gemeente waar jouw exploitatiezetel is gevestigd. Het gaat om een vergunning die geldig is in heel Vlaanderen voor een periode van vijf jaar.

De vergunning is persoonlijk en onoverdraagbaar. Per exploitant (KBO-nummer) wordt maar één vergunning afgeleverd, met vermelding van het aantal voertuigen.

Er is sprake van een taxidienst wanneer je een onderneming uitbaat die betaald personenvervoer aanbiedt in een voertuig dat is uitgerust voor het vervoeren van maximum negen personen (bestuurder inbegrepen) én waar de klant of inzittenden de bestemming bepalen.

Met het nieuwe taxidecreet, dat van kracht is sinds 01.01.2020, heeft de vergunning individueel bezoldigd personenvervoer betrekking op vier exploitatievormen:

 • Straattaxi
 • Standplaatstaxi
 • Ceremonievervoer
 • Openbaar vervoer (OV) taxi.

Voorwaarden

Om een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer te verkrijgen, moet je als exploitant aan volgende voorwaarden voldoen:

Beroepsbekwaamheid

 • Activiteit individueel bezoldigd personenvervoer opgenomen in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) met NACEBEL-code 49.320.
 • Elke zaakvoerder of bestuurder, belast met het dagelijks bestuur, moet over een attest kennis Nederlands van niveau B1 beschikken (volgens het Europees Referentiekader voor talen). Een vergunning kan afgeleverd worden bij een kennis van niveau A2, mits het niveau B1 binnen termijn van twee jaren wordt behaald. In dit laatste geval moet een ondertekende erewoordverklaring toegevoegd worden bij de aanvraag (downloads).

Goed gedrag en zeden

 • Elke zaakvoerder of bestuurder, belast met het dagelijks bestuur, moet een uittreksel uit het strafregister (model 596.1-27) afleveren. Dit attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan drie maanden.
 • Het is verplicht om jaarlijks, binnen drie maanden na de verjaardag van de vergunning, de gemeente opnieuw een uittreksel uit het strafregister (model 596.1-27) te bezorgen. Het uittreksel mag niet ouder dan drie maanden zijn

Solvabiliteit

 • Als natuurlijk of rechtspersoon moet je eigenaar zijn van het voertuig (of voertuigen) dat je exploiteert of moet je beschikken over een aankoopovereenkomst met afbetaling of een leaseovereenkomst van het voertuig(en).
 • Als exploitant moet je in orde zijn met jouw sociale bijdragen (sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen) en fiscale lasten (FOD Financiën).

   

Het voertuig moet in 2020, 2025 en finaal 2030 voldoen aan steeds groenere normen.

Voor de nieuwe voertuigen vanaf 01.01.2020 zijn de ecoscores als volgt bepaald:

 • Ecoscore 71 voor voertuigen met maximum vijf zitplaatsen
 • Ecoscore 66 voor 5 plus zitplaatsen (grote break, monovolume)
 • Ecoscore 56 voor 6 plus minibus

Voor nieuwe voertuigen vanaf 01.01.2025:

 • Ecoscore 74 voor voertuigen met maximum vijf zitplaatsen
 • Ecoscore 71 voor 5 plus zitplaatsen
 • Ecoscore 61 voor 6 plus minibus

Voor nieuwe voertuigen vanaf 01.01.2030:

 • Zero-emissie

   

Bijkomende voorwaarden per exploitatievorm

Straattaxi (het voertuig wordt aangeboden aan de klant op de openbare weg)

 • De tarieven worden bepaald door de exploitant en dienen duidelijk geafficheerd te worden
  • Op de gele tarievenkaart als er een taxilicht en -meter gebruikt wordt, of
  • Op de website, app, … als de ritten en de betaling via een mobiele app of andere beveiligde digitale toepassing worden geregeld.
 • Een straattaxi mag niet binnen een straal van 200m bij een standplaats voor standplaatstaxi’s of op het luchthavendomein van Zaventem komen, tenzij men passagiers aan boord heeft met deze bestemming of men een bestelling heeft voor deze bestemming.

Standplaatstaxi (het voertuig mag de openbare taxistandplaatsen van de gemeente gebruiken)

 • Voor het uitbaten van een standplaatstaxi heb je een bijkomende machtiging voor een standplaatstaxi nodig. Deze machtiging moet je aanvragen bij de gemeente waar de standplaats is gelegen. De wijze van afgifte, de voorwaarden en vorm van de machtiging kan je raadplegen in het gemeentelijk reglement.
 • De tarieven moeten duidelijk zichtbaar zijn voor de klant. Indien de tarieven niet door de gemeente bepaald worden (zie gemeentelijk reglement), kan de exploitant de tarieven zelf vastleggen.
 • Een standplaatstaxi is verplicht om een taxilicht en de taximeter te gebruiken.
 • Een standplaatstaxi kan op zijn terugrit ook klanten meenemen met handopsteken, zoals de straattaxi. Hierbij gelden de eigen tarieven volgens de gele tarievenkaart.

Ceremonieel vervoer (het voertuig mag gebruikt worden voor ceremonies van minstens drie uur, op basis van een schriftelijk overeenkomst)

 • De exploitant moet een schriftelijke overeenkomst opstellen met de klant.
 • De overeenkomst geldt voor minstens drie uur.
 • De milieunormen zijn niet van toepassing. Het voertuig mag enkel gebruikt worden als ceremoniewagen en niet voor andere diensten.

Openbaar vervoer (OV) taxi (opdrachten voor het gebruik van het voertuig die binnenkomen via de mobiliteitscentrale)

Begin 2022 kan je jezelf kandidaat stellen om ritten uit te voeren in opdracht van de mobiliteitscentrale. De tarieven van de OV-taxi wordt bepaald binnen de vervoerregio.

Procedure

Je dient je aanvraag in via het aanvraagformulier en voegt hierbij volgende documenten:

 • Kopie van de identiteitskaart
 • Uittreksel uit het strafregister conform artikel 596.1-27 voor elke zaakvoerder of bestuurder belast met het dagelijks beheer. Dit attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan drie maanden.
 • Attest kennis Nederlands van niveau B1 voor elke zaakvoerder of bestuurder belast met het dagelijks beheer. Of een bewijs van talenkennis niveau A2 met erewoordverklaring dat binnen twee jaar niveau B1 behaald zal zijn.
 • Attest dat bewijst dat je als exploitant in orde bent met de sociale bijdragen (sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandige of RSZ).
 • Attest dat bewijst dat je als exploitant in orde bent met de fiscale lasten (attest FOD Financiën).
 • Bewijsstukken die aantonen dat je over de voertuigen mag beschikken (bestelbon, aankoopfactuur, leaseovereenkomst, …).

De volgende documenten dienen uiterlijk vóór de opmaak van de vergunningskaarten aangeleverd te worden:

 • Kopie van het verzekeringsbewijs (groene kaart), de verzekeringspolis, het keuringsbewijs, het certificaat van overeenstemming, het kentekenbewijs (inschrijvingsbewijs).
 • Minstens één van de volgende documenten:
  • De originele exemplaren van de dienststaat en het vervoerbewijs van een testrit, als het voertuig uitgerust is met een taximeter
  • De gegevens over het type en de werking van de apparatuur waarmee ritten worden besteld en geregistreerd

Je kan de aanvraag indienen:

 • Per brief tegen ontvangstbewijs gericht aan de gemeente t.a.v. het college van burgemeester en schepenen (Kerkplein 11 | 3720 Kortessem)
 • Per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs gericht aan de gemeente t.a.v. het college van burgemeester en schepenen (Kerkplein 11 | 3720 Kortessem)
 • Per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs): economie@kortessem.be 

Het college van burgemeester en schepenen controleert de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid, solvabiliteit en het bewijs van Nederlandse taalkennis van de aanvrager.

De vergunning wordt binnen een termijn van 45 dagen afgeleverd nadat de aanvraag volledig werd verklaard. Deze termijn kan in vakantieperiodes verlengd worden tot 60 dagen.

Bedrag

De aanvraag is gratis.

De vergunning individueel bezoldigd personenvervoer wordt afgeleverd tegen een jaarlijkse retributie van:

 • 350,00 euro per vergund voertuig of
 • 250,00 euro per vergund voertuig dat beantwoordt aan de emissienormen die vanaf 01.01.2025 van toepassing is.

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Regelgeving

 • Decreet van 29.03.2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer
 • Besluit Vlaamse Regering van 08.11.2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer
 • Boetecatalogus (bedragen van de onmiddellijke inningen), vanaf 01.11.2020

Geldig tot

Periode van vijf jaar

Meer informatie

https://www.vlaanderen.be/vergunning-voor-het-uitbaten-van-een-taxidienst#wetgeving 

http://www.gtl-taxi.be/ 

economie@kortessem.be

Omschrijving

Voor het uitbaten van een taxidienst hebt u een vergunning nodig van de stad of de gemeente waar u deze dienst wilt uitbaten. Een bestaande vergunning voor het exploiteren van een taxidienst kan ook gewijzigd worden of de tarieven van een taxidienst kunnen gewijzigd worden. De vergunning is in principe voor 5 jaar geldig.

Een taxidienst is het bezoldigd vervoer van personen in een voertuig met bestuurder. Het is niet hetzelfde als geregeld vervoer. Bij een taxidienst bepalen de klanten de bestemming. Er is ook geen vast traject en er zijn geen vaste haltes zoals bij geregeld vervoer.

Wie

Een taxidienst moet aan een aantal voorwaarden voldoen alvorens het een vergunning kan verkrijgen:

 • het voertuig is qua constructie en uitrusting geschikt voor het vervoer van maximaal 9 personen, de bestuurder inbegrepen
 • het voertuig wordt beschikbaar gesteld op een bepaalde standplaats op de openbare weg of op een plek waarover de exploitant beschikt
 • het voertuig wordt in zijn geheel ingezet als taxi
 • als het voertuig wordt ingezet als collectieve taxi, is dat per zitplaats
 • de klant bepaalt de bestemming.

Ook aan de persoon waaraan de vergunning verleend wordt, zijn een aantal eisen verbonden:

 • de vergunning wordt slechts afgegeven aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de voertuigen, er beschikking over heeft door een contract van aankoop op afbetaling of beschikking heeft door een leasingovereenkomst
 • voor zelfstandige chauffeurs of chauffeurs in loondienst zijn er specifieke voorwaarden
 • de vergunning is in principe persoonlijk en onoverdraagbaar
 • per exploitant wordt in principe maar 1 vergunning afgeleverd, met vermelding van het aantal voertuigen

De gemeenteraad stelt verder de toepasselijke tarieven vast.

Procedure

 • Exploitanten en kandidaat-exploitanten moeten hun vergunning of wijzigingen via de gemeente aanvragen. Het aanvraagformulier voor een vergunning is te verkrijgen bij de gemeente.
 • Het College van Burgemeester en Schepenen controleert de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en de solvabiliteit van de aanvrager.
 • De vergunning wordt binnen een termijn van drie maanden afgeleverd, weigeringsbeslissingen moeten gemotiveerd worden.

De vergunning wordt verleend voor een periode van 5 jaar, maar is hernieuwbaar.

Prijs

De aanvraag en de afgifte van de vergunning zijn kosteloos (exclusief zegelkosten).

Regelgeving

 • Decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg (B.S. 21 augustus 2001)
 • Besluit van 18 juli 2003 van de Vlaamse regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (B.S. 19 september 2003)