Gemeente Kortessem

Dienst Werken & Veiligheid

De dienst Ruimte herbergt de zogenaamde grondgebonden diensten. Zowel de milieudienst, de dienst stedenbouw als de technische diensten maken deel uit van de dienst Ruimte.

Het hoofd van de dienst Ruimte verzorgt de algemene dagelijkse leiding en coördinatie van de milieudienst, de dienst stedenbouw en de technische diensten en staat in voor de wisselwerking tussen deze diensten en het bestuurlijke niveau. Ook de opvolging en organisatie van de openbare werken, het beheer van de gemeentelijke eigendommen en het gemeentelijk ruimtelijk beleid vallen binnen de directe bevoegdheden van het diensthoofd.

  • Milieu en Mobiliteit: De milieudienst is verantwoordelijk voor de administratieve ondersteuning van het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid en het mobiliteitsbeleid. (Belangrijkste taken: ophaling huisvuil, sorteren, composteren, afvalpreventie, bestrijdingsmiddelen, subsidiereglementen, milieuvergunning, natuurvergunning, kapmachtigingen, klachten m.b.t. milieuhinder, bewonerskaarten...)

  • Stedenbouw en RO: De dienst stedenbouw is verantwoordelijk voor de administratieve ondersteuning van het gemeentelijk stedenbouwkundig en ruimtelijk beleid. (Belangrijkste taken: stedenbouwkundige vergunningen [bouwvergunningen, stedenbouwkundige attesten], structuurplannen, bijzondere plannen van aanleg - BPA en ruimtelijke uitvoeringsplannen - RUP, verkavelingen, gewestplan, notariële inlichtingen, woonpremies, vergunningen- en plannenregister, stedenbouwkundige voorschriften...)

  • Dienst Werken & Veiligheid: De dienst Werken & Veiligheid staat in voor het dagelijks en periodiek technisch onderhoud van het openbare groen, wegenis, signalisatie,  en de gemeentelijke gebouwen, zodat de inwoners en het personeel van de gemeente kunnen gebruik maken van verzorgde en veilige parken-, pleinen-, gebouwen-, wegenis- en rioleringsinfrastructuur.