Gemeente Kortessem

Verkiezingen - stemmen bij volmacht

De deelname aan de stemming is verplicht. Je moet dus een volmacht geven wanneer je zelf niet kan gaan stemmen. Formulieren voor een volmacht kunnen onderaan deze pagina gedownload worden.

Voorwaarden zijn: de volmachtkrijger moet op de dag van de verkiezingen kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor de volmachtgever stemgerechtigd is. De volmachtkrijger mag slechts één keer per volmacht stemmen.

Wat heb je nodig?

Om volmacht te geven heb je 2 documenten nodig:

  1. Het volmachtformulier A95 waarmee je een volmacht geeft. Dit formulier wordt ondertekend door de volmachtgever én de volmachtkrijger.
  2. Een attest dat bewijst dat je zelf niet naar het stemlokaal kan gaan. Het type attest hangt af van de reden waarom je een volmacht geeft:

 

Reden om een volmacht te geven

Type attest

Medische redenen Medisch attest
Werken op de verkiezingsdag Attest van de werkgever
Om beroeps- of dienstredenen in het buitenland Attest van de werkgever
Tijdelijk verblijf in het buitenland

Formulier A96a + nodige bewijsstukken
Een gedeelte dient ingevuld te worden door de burgemeester of zijn gevolmachtigde

Schipper, marktkramer of kermisreiziger Attest uitoefening beroep (formulier A96b, afgegeven door de burgemeester)
Toestand van vrijheidsbeneming Attest van de directie (je bent niet verplicht volmacht te geven)
Geloofsovertuiging Attest van de religieuze overheid
Studieredenen Attest van de directie van de instelling waar je studeert

Wat moet de volmachtkrijger doen?

Op de verkiezingsdag geeft de volmachtkrijger het volgende af aan de voorzitter van het stembureau waar de volmachtgever had moeten gaan stemmen:

  • zijn eigen identiteitskaart én oproepingsbrief
  • de oproepingsbrief van de volmachtgever
  • het volmachtformulier en het attest

 

Als je zelf niet gaat stemmen en je hebt ook geen volmacht gegeven, dan komt je terecht op de lijst van kiezers die niet gestemd hebben. De vrederechter bepaalt de boete die je krijgt als je vervolgd wordt.