Gemeente Kortessem

Mantelzorgpremie

Krista Wils: christa.wils@ocmwkortessem.be of 011/858 273

(telefonisch bereikbaar tijdens de openingsuren behalve op vrijdag)

De bevolking vergrijst en het aantal zorgbehoevende bejaarden neemt toe.  Toch is het belangrijk dat zij zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen vertoeven.  Naast de uitgebreide mogelijkheden van de thuisgezondheidszorg, blijft de ondersteuning van de familie noodzakelijk.  Met de invoering van de mantelzorgtoelage in 1998 wilde het OCMW van Kortessem zijn waardering voor de inzet van de thuisverzorgers van zorgbehoevende bejaarde laten blijken.

Wie komt in aanmerking :
- de mantelverzorger die daadwerkelijk instaat voor de zorg van de zorgbehoevende

De Zorgbehoevende moet voldoen aan de volgende voorwaarden :
• minstens 70 jaar oud zijn
• minstens 1 maand samenwonen met de mantelverzorger en op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn
• verwant of aanverwant tot in de derde graad met de mantelverzorger
• het WIGW-statuut genieten
• een mindervaliditeitsscore hebben van 9 punten beoordeeld op basis van de zelfredzaamheidscriteria van het Ministerie van Sociale Zaken
• geen recht hebben op de Zorgverzekering

De mantelverzorger moet voldoen aan de volgende voorwaarden :
- het gezamenlijk belastbaar inkomen van de mantelverzorgers (op basis van de meeste recente belastingsaangifte) mag niet meer bedragen van € 29.747,22/jaar.
- minstens 1 maand samenwonen met de zorgbehoevende en op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn
verwant of aanverwant zijn tot on de derde graad met de zorgbehoevende

Hoeveel bedraagt de toelage ?
De toelage bedraagt 43,00 euro per maand indien men één, en 63,00 euro per maand indien men twee ouderen verzorgt.  De toelage gaat in de eerste maand volgend op de aanvraag.  Ze wordt 3-maandelijks uitbetaald.
De toelage wordt geschorst als de zorgbehoevende meer dan 1 maand gehospitaliseerd is.
Ze wordt stopgezet de eerste dag van de maand na de opname van de zorgbehoevende in een rustoord, of na zijn overlijden.

Uitbreiding van de toekenningsvoorwaarden :
Vanaf 1/01/2009 wordt een éénmalig bedrag van 100,00 euro toegekend aan één van de niet-inwonende mantelverzorgers woonachtig in Kortessem, indien men aan de hierboven opgesomde voorwaarden is voldaan.
Per zorgbehoevende kan slacht één aanvraag ingediend worden.
De toelage wordt betaald aan de mantelverzorger die de aanvraag doet.

Omschrijving

Verleent u langdurig en onbetaald extra zorg aan een zorgbehoevende persoon in uw directe omgeving, dan bent u een mantelzorger. Als mantelzorger kan u een financiële tegemoetkoming ontvangen.

Wie

 De mantelzorger

  • is een familielid, een vriend, een kennis of een buur van de zorgbehoevende
  • biedt landurig en onbezoldigd extra thuiszorg aan.

De zorgbehoevende:

  • woont thuis (zelfstandig of inwonend)
  • heeft hulp nodig in het dagelijks leven bij wassen, aankleden, eten, drinken,  ...

Procedure

De mantelzorger vraagt de premie aan.