Gemeente Kortessem

Openbaar onderzoek en kennisgeving

Onderaan deze pagina vind je alle openbare onderzoeken en bekendmakingen van de gemeente Kortessem. 

 

OPENBAAR ONDERZOEK: verslag informatievergadering omgevingsvergunningsaanvraag Roebben LV d.d. 03.01.2019

Het verslag van deze informatievergadering kan je als eerste bestand onderaan terugvinden bij downloads.

 

OPENBAAR ONDERZOEK: Wijziging Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 

Op 16 september 2016 keurde de Vlaams Regering het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Dit uitvoeringsplan zet volop in op maatwerk, zowel naar lokale besturen als naar de burger. Eén van de nieuwigheden in dit plan is de doelstelling voor restafval op maat van de gemeente. Die doelstelling wordt bepaald op basis van de Belfius-cluster waartoe de gemeente behoort. Bij de opmaak van het plan werd uitgegaan van de meest recente Belfius-indeling die toen beschikbaar was, namelijk die van 2007. Via actie 4 gaf het Uitvoeringsplan wel al aan dat zodra de Belfius-bank de indeling zou actualiseren, het effect hiervan op de doelstellingen moet bekeken worden en indien dit effect significant is, een planaanpassing zal worden voorgesteld.

Op 14 maart 2018 publiceerde de Belfius-bank zijn nieuwe indeling van gemeenten in clusters. De OVAM evalueerde het gebruik van clusters en rekende ook het effect van de nieuwe clustering door op de te behalen restafvaldoelstellingen. Dit gebeurde in overleg met VVSG/Interafval. De nieuwe clustering betekent dat de restafvaldoelstelling voor heel wat gemeenten licht tot stevig wijzigt. Het werken met clusters en doelstellingen op maat, ervaart de OVAM nog steeds als een meerwaarde. Daarom zal een aanpassing van het plan worden voorgesteld aan de Vlaamse Regering.

Klik hier voor de integrale tekst van de wetgeving voor meer informatie.

Voor bovenstaande aanpassingen wordt er een openbaar onderzoek georganiseerd. Dit openbaar onderzoek loopt van 14 januari 2019 tot en met 13 maart 2019.

Gedurende die tijd liggen de gewijzigde teksten ter inzage (zie link hierboven). Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op deze wijziging overmaken op plan@ovam.be of per post naar OVAM, Wijziging Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

 

OPENBAAR ONDERZOEK WATERBELEIDSNOTA

Op 19 december 2018 start het openbaar onderzoek over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020 - 2025 en over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022 - 2027.

Deze documenten worden opgemaakt in uitvoering van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid. De Coördinatiecommiqqie Integraal Waterbeleid (CIW) staat in voor de voorbereiding ervan en voor de organisatie van het openbaar onderzoek. 

Het decreet Integraal Waterbeleid stelt dat tijdens de periode van het openbaar onderzoek iedereen schriftelijk opmerkingen kan indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Opmerkingen kunnen ook rechtstreeks en bij voorkeur digitaal aan de CIW bezorgd worden. Dat kan via het inspraakformulier op de website www.volvanwater.be. Deze manier van werken maakt de behandeling van de opmerkingen eenvoudiger en wordt dan ook ten zeerste aanbevolen. Voor de registratie van schriftelijk ontvangen opmerkingen of bezwaren wordt aangeraden telkens een proces verbaal op te stellen, zodat elke opmerking of bezwaar formeel geregistreerd is. Deze opmerkingen of bezwaren moeten ten laatste op de tiende werkdag na het openbaar onderzoek, dit is op 2 juli 2019, aan de CIW bezorgd worden op onderstaand adres: 

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid
Dokter De Moorstraat 24 - 26
9300 Aalst

Meer informatie over dit openbaar onderzoek en de documenten vindt u vanaf 19december op de website www.volvanwater.be

Met bijkomende vragen kunt u terecht bij het CIW-secretariaat, op het nummer 053-72 65 07.

 

DEFINITIEVE VASTSTELLING RUP CENTRUM

Overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, brengt het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortessem ter kennis dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) “Centrum” door de gemeenteraad definitief vastgesteld werd in zitting van 24 mei 2018. Het RUP treedt 14 dagen na publicatie in werking.

Het volledige gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Centrum" kan je onderaan downloaden.

 

DEFINITIEVE VASTSTELLING RUP RECREATIE/TOERISME

Overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, brengt het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortessem ter kennis dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) “Toerisme en Recreatie bis”, bestaande uit een toelichtingsnota, grafische bestemmingsplannen, stedenbouwkundige voorschriften en m.e.r. screening door de gemeenteraad definitief vastgesteld werd in zitting van 24 mei 2018. Het RUP treedt 14 dagen na publicatie in werking. 

Het volledige gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "RECTOE" kan je onderaan downloaden.

Downloads