Gemeente Kortessem

Openbaar onderzoek en kennisgeving

Onderaan deze pagina vind je alle openbare onderzoeken en bekendmakingen van de gemeente Kortessem. 

 

Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Dit uitvoeringsplan vervangt twee vorige uitvoeringsplannen, namelijk het plan 'Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen (UMBHA)' en het plan 'Gescheiden inzameling bedrijfsafval van kleine ondernemingen'.

Het nieuwe plan kreeg vorm in nauwe samenwerking met de VVSG, Interafval, Go4Circle en andere actoren in de afval- en materialensector. Daarnaast hielden we bij de opmaak ook rekening met Europese richtlijnen, evaluaties van vorige plannen en wetenschappelijk onderzoek.

Het plan vertaalt het Vlaamse afval- en materialenbeleid van de komende jaren naar concrete acties op het terrein, zowel naar gezinnen als naar bedrijven toe en legt de  focus op het lokale niveau.

Op 17 mei 2019 keurde de Vlaamse Regering de wijziging aan dit uitvoeringsplan goed. Een overzicht van de goedgekeurde wijzigingen, alsook het volledige Uitvoeringsplan met de gewijzigde passages kan u hier downloaden.

  

OPENBAAR ONDERZOEK: verslag informatievergadering omgevingsvergunningsaanvraag Roebben LV d.d. 03.01.2019

Het verslag van deze informatievergadering kan je als eerste bestand onderaan terugvinden bij downloads.

 

 

OPENBAAR ONDERZOEK WATERBELEIDSNOTA

Op 19 december 2018 start het openbaar onderzoek over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020 - 2025 en over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022 - 2027.

Deze documenten worden opgemaakt in uitvoering van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid. De Coördinatiecommiqqie Integraal Waterbeleid (CIW) staat in voor de voorbereiding ervan en voor de organisatie van het openbaar onderzoek. 

Het decreet Integraal Waterbeleid stelt dat tijdens de periode van het openbaar onderzoek iedereen schriftelijk opmerkingen kan indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Opmerkingen kunnen ook rechtstreeks en bij voorkeur digitaal aan de CIW bezorgd worden. Dat kan via het inspraakformulier op de website www.volvanwater.be. Deze manier van werken maakt de behandeling van de opmerkingen eenvoudiger en wordt dan ook ten zeerste aanbevolen. Voor de registratie van schriftelijk ontvangen opmerkingen of bezwaren wordt aangeraden telkens een proces verbaal op te stellen, zodat elke opmerking of bezwaar formeel geregistreerd is. Deze opmerkingen of bezwaren moeten ten laatste op de tiende werkdag na het openbaar onderzoek, dit is op 2 juli 2019, aan de CIW bezorgd worden op onderstaand adres: 

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid
Dokter De Moorstraat 24 - 26
9300 Aalst

Meer informatie over dit openbaar onderzoek en de documenten vindt u vanaf 19 december op de website www.volvanwater.be

Met bijkomende vragen kunt u terecht bij het CIW-secretariaat, op het nummer 053-72 65 07.

 

DEFINITIEVE VASTSTELLING RUP CENTRUM

Overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, brengt het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortessem ter kennis dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) “Centrum” door de gemeenteraad definitief vastgesteld werd in zitting van 24 mei 2018. Het RUP treedt 14 dagen na publicatie in werking.

Het volledige gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Centrum" kan je onderaan downloaden.

 

DEFINITIEVE VASTSTELLING RUP RECREATIE/TOERISME

Overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, brengt het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortessem ter kennis dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) “Toerisme en Recreatie bis”, bestaande uit een toelichtingsnota, grafische bestemmingsplannen, stedenbouwkundige voorschriften en m.e.r. screening door de gemeenteraad definitief vastgesteld werd in zitting van 24 mei 2018. Het RUP treedt 14 dagen na publicatie in werking. 

Het volledige gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "RECTOE" kan je onderaan downloaden.

Downloads