Gemeente Kortessem

Open Oproep: kandidaten IGECORO

De gemeenten Borgloon, Gingelom, Heers, Kortessem en Wellen zoeken kandidaten voor de IGECORO.

De intergemeentelijke commissie ruimtelijke ordening, kortweg IGECORO, is een intergemeentelijke adviesraad die zich buigt over verschillende ruimtelijke en stedenbouwkundige vraagstukken op het grondgebied van de deelnemende gemeenten Borgloon, Gingelom, Heers, Kortessem en Wellen. De voornaamste adviesvragen hebben te maken met ruimtelijke planning, zoals de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen, strategische beleidsplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen,... Ook omgevingsvergunningsaanvragen met een bovengemeentelijke impact  worden ter advies voorgelegd aan de IGECORO.

De IGECORO bestaat uit vier deskundigen (waaronder de voorzitter) en tien vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen. Ieder lid, met uitzondering van de voorzitter, heeft ook een plaatsvervanger. De commissie vergadert minstens twee maal per jaar. In de praktijk gebeurt dit ongeveer tweemaandelijks. De IGECORO wordt samengesteld uit tien vertegenwoordigers van de volgende maatschappelijke geledingen:

 • milieu- en natuurverenigingen
 • verenigingen van werkgevers of zelfstandigen
 • verenigingen van handelaars
 • verenigingen van landbouwers
 • verenigingen van werknemers

Vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen moeten aan dit profiel beantwoorden:

 • voeling hebben met wat leeft op het grondgebied van de deelnemende gemeenten
 • voor een bepaalde maatschappelijke geleding herkenbaar en aanvaardbaar zijn als vertegenwoordiger
 • vertrouwd zijn met ruimtelijke ordening en hier inzicht in hebben
 • voldoende beschikbaar zijn om ambtelijke rapporten op een korte tijd door te nemen en zich een inhoudelijk beeld te vormen van een bepaalde ruimtelijke problematiek, erover vergaderen om tot een advies te komen
 • kunnen communiceren en luistervaardig zijn zonder vooringenomenheid
 • in hun adviesverlening steeds het algemeen belang laten primeren boven het private belang

Voor de IGECORO gaan we ook op zoek naar vier deskundigen en drie plaatsvervangers. Om deskundig te zijn moet u, naast de hoger beschreven eigenschappen, praktijkkennis hebben over de ruimtelijke ontwikkelingen binnen het grondgebied van de deelnemende gemeenten door uitoefening van een specifiek beroep (o.a. architect, ruimtelijke planner, historicus,...) of door aantoonbare ervaring.

Heeft u interesse in deze materie en herkent u zichzelf in bovenstaand profiel van vertegenwoordiger van een maatschappelijke geleding en/of deskundige, aarzel dan niet om uw kandidatuur in te dienen voor 31 maart 2020. U kunt uw kandidatuur, vergezeld van uw persoonlijke gegevens, de nodige bewijsstukken dat u voldoet aan de gestelde profielen en uw motivatie om in deze commissie te zetelen, opsturen naar de gemeente Gingelom - Dienst Wonen en Leven, Sint Pieterstraat 1, 3890 Gingelom of via e-mail naar ruimtelijkeordening@gingelom.be.

Gepubliceerd op ma 27 januari 2020