Gemeente Kortessem

Captatieverbod vanaf 11.07 - aanpassing 24.07

De laatste 3 weken viel er in Vlaanderen en Limburg weinig of geen neerslag. De peilen en debieten van de bevaarbare waterlopen zijn dalend. Op de Maas in onze provincie zijn de afvoeren momenteel lager dan op hetzelfde moment in 2017 en 2018.

OPGELET: AANPASSING VANAF 24.07

Verdere uitbreiding captatieverbod onbevaarbare waterlopen:
Na verdere afstemming met de experten in het Limburgs droogte-overleg is er besloten om vanaf 25/07/2019 het captatieverbod in onze provincie nog verder uit te breiden. Het is verboden water te capteren uit ALLE ONbevaarbare waterlopen, met uitzondering van:

- de Gete in Herk-de-Stad en Halen;
- de Demer tussen Lummense Kiezel in Hasselt en de provinciegrens in Halen;
- de Berwijn in Voeren.


Beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en voor het aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen is wel nog toegestaan. Uiteraard is er ook bezorgdheid over de economische effecten die de huidige maatregelen mogelijks
hebben.


Om de gevolgen voor de land- en tuinbouw (en bij uitbreiding bedrijven) te beperken, zijn er
volgende alternatieve waterbronnen:


· Captatie uit de onbevaarbare waterlopen die als uitzondering in het besluit zijn opgenomen;
· Uit de bevaarbare waterlopen en kanalen mag nog wel water gecapteerd worden.


De Vlaamse Waterweg wijst erop dat captaties enkel toegelaten zijn op daartoe geselecteerde punten die te vinden zijn op de website https://www.vlaamsewaterweg.be/watercaptaties en
dat er een meldingsplicht geldt voor captaties tot 500 m³/jaar (de som van alle captaties per gebruiker), en een vergunningsplicht voor captaties boven de 500 m³/jaar. De procedures en formulieren daarvoor zijn te vinden op https://www.vlaamsewaterweg.be/watercaptatie.

Vanaf heden kunnen gebruikers effluentwater voor irrigatiedoeleinden bij Aquafin afhalen, rekening houdend met de opgelegde gebruikersvoorwaarden. Via https://www.aquafin.be/nl-be/partners-en-bedrijven/toepassingenvan-gezuiverd-water kan hiertoe een aanvraagformulier worden ingediend. Na goedkeuring kan men terecht in één van de opengestelde zuiveringsinstallaties.

Ondertussen voert Aquafin enkele aanpassingswerken uit voor het gebruiksveilig maken van bijkomende zuiveringsinstallaties in Limburg. De waterzuiveringsinstallaties in Sint-Truiden, Lanaken en Halen werden ondertussen bijkomend geopend. Aan andere waterzuiveringsinstallaties is Aquafin volop bezig met de nodige aanpassingswerken om deze eerstdaags te kunnen openstellen. Zodra een extra locatie open gesteld wordt, wordt
dit op de website van Aquafin aangepast.

----------------------------------------------------------------

De nasleep van de droogte van 2018 laat zich nog duidelijk voelen in verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter waardoor bij afwezigheid van neerslag, peilen en debieten van de waterlopen snel dalen. De toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen gaat achteruit en verschillende waterlopen dreigen droog te vallen. Ecologisch kwetsbare waterlopen zijn waterlopen waarin (Europees of Vlaams) beschermde habitats/vegetaties of soorten voorkomen of tot doel worden gesteld. In het bijzonder gaat het om beekhabitats of de vissoorten beekprik, rivierdonderpad of kleine modderkruiper.


Om de schade te beperken, heeft de Vlaamse Droogtecommissie de gouverneurs op 16/07/2019 geadviseerd om een captatieverbod (onttrekken van water) in te stellen in alle stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen in Vlaanderen, tenzij er lokaal redenen zijn waaruit blijkt dat het niet nodig is om -op dit moment- een captatieverbod op te leggen. De Vlaamse Droogtecommissie schaalt het waakzaamheidsniveau op van code geel naar code oranje.

Ondanks de lichte neerslag van de voorbije week is de algemene situatie in Limburg er niet op verbeterd. De peilen van de waterlopen zijn laag en zakken verder. De afvoeren op de Maas zijn eveneens verder dalend. Ook de grondwaterstanden in de freatische (ondiepe) waterlagen zijn in dalende lijn. Waterbeheerders nemen maatregelen om de gevolgen van de waterschaarste zoveel mogelijk te beperken. Voor de Maas, het Albertkanaal en de Kempische kanalen in Limburg vertaalt zich dat o.a. in het maximaal terugpompen aan de sluis van Ham, het dichtzetten voor 50%
van de watervangen voor natuur en landbouw, het gegroepeerd schutten voor de pleziervaart op de Zuid-Willemsvaart aan de sluis in Bocholt en aan de sluizen 1,2 en 3 op het kanaal Bocholt-Herentals (wachttijd van 1 uur).

 --------------------------------------------------------------------

Captatieverbod 11.07

Ook op de onbevaarbare waterlopen zijn de debieten en peilen dalend en worden er op heel wat plaatsen erg lage peilen gemeten. gen uitgevoerd door de provinciale dienst Water en Domeinen bevestigen dit. Ook de grondwaterstanden in de freatische (ondiepe) waterlagen zijn erg laag en in dalende lijn. Er wordt de volgende dagen weliswaar neerslag voorspeld, maar onvoldoende om de lage afvoeren en peilen te normaliseren.


Om de gevolgen van de waterschaarste zoveel mogelijk te beperken nemen de waterbeheerders maatregelen. Voor de Maas, het Albertkanaal en de Kempische kanalen in Limburg vertaalt zich dat in maatregelen zoals het stilleggen van de waterkrachtscentrales, het maximaal terugpompen aan de sluis van Ham, het dichtzetten voor 50% van de watervangen voor natuur en landbouw,…

Op 5 juli werd voor enkele stroomgebieden in Limburg een lokaal captatieverbod uitgevaardigd. In overleg met het Limburgs droogte-overleg wordt omwille van de aanhoudende droogte dit captatieverbod verder gedifferentieerd uitgebreid. Uitbreiding gedifferentieerd lokaal captatieverbod onbevaarbare waterlopen In bepaalde stroomgebieden in Limburg staat het waterpeil dermate laag, dat er kans is op zowel gezondheidsrisico’s als ecologische schade. Daarnaast vergroot het dichtgroeien van beken (bij gebrek aan water) het risico op overstromingen bij plotse hevige regenval. En tenslotte speelt ook het domino-effect een rol: in gebieden stroomafwaarts (buiten Limburg) met een alarmerend laag waterpeil zou capteren in hogerop gelegen gebieden dezelfde nefaste gevolgen hebben.

n overleg met de partners betrokken bij het Limburgs droogte-overleg vaardigt de gouverneur met ingang van 11/7/2019 een captatieverbod uit op de ONbevaarbare waterlopen in

  • de stroomgebieden van de Grote Nete in Hechtel-Eksel en de Kleine Hoofdgracht in Lommel en Pelt;
  • het volledige stroomgebied van de Melsterbeek en zijbeken, het volledige stroomgebied van de Herk en zijbeken en het volledige stroomgebied van de Mombeek en zijbeken in de gemeenten Gingelom, Heers, Sint-Truiden, Borgloon, Wellen, Kortessem, Alken, Tongeren, Diepenbeek, Hasselt, Nieuwerkerken en Herk-de-Stad;
  • het volledige stroomgebied van de Mangelbeek - Laambeek en zijbeken in de gemeenten Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder, Lummen, Zonhoven en Oudsbergen;
  • het volledige stroomgebied van de Warmbeek en zijbeken in de gemeenten Peer, Pelt, Hamont-Achel en Bocholt;
  • het volledige stroomgebied van de Bosbeek en zijbeken en de volledige stroomgebieden van de Zanderbeek en de Vrietselbeek in de gemeenten As, Oudsbergen, Maaseik, Dilsen-Stokkem en Maasmechelen;
  • het stroomgebied van de Langkeukelbeek - Asbeek in de gemeente Lanaken.

 

Gepubliceerd op do 11 juli 2019