Gemeente Kortessem

Adviesraden

Het doel van adviesraden is zowel de individuele burger als de georganiseerde burger inspraak bieden in het gemeentelijk beleid.
De opgerichte raden worden betrokken bij de voorbereiding van het gemeentelijk beleid en kunnen advies uitbrengen. Zij hebben zelf geen beslissingsrecht.

Elke adviesraad werkt los van elke politieke, ideologische, filosofische en/of godsdienstige binding. Er wordt gestreefd naar een zo soepel mogelijke structuur om een zo dynamisch mogelijk beleid te kunnen voeren dat gebaseerd is op engagement en inspraak.

De gemeenteraad bepaalt het aantal, de samenstelling en de werking van de meeste adviesraden.

Binnen Kortessem zijn volgende adviesraden actief: